Cố gắng chạy trốn khỏi khổ đau chính là bạn đang về hướng khổ đau vậy.

An lạc giải thoát được tìm thấy từ chính trong khổ đau hay lo lắng bất an nơi tự thân của chúng ta. Bạn chẳng thể nào tìm thấy an lạc giải thoát trong rừng sâu hay trên đỉnh núi, cũng chẳng phải do bậc Thầy ban tặng. Nơi bạn đang trải nghiệm khổ đau cũng là nơi bạn tìm thấy sự giải thoát vậy.