Chúng ta không cần phải hổ thẹn về hiện thực của bản thân mình. 

Là chúng sinh, thì ai ai cũng có những xuất xứ, lai lịch hay tố chất đẹp riêng. Những tố chất này có thể không làm nên giác ngộ, an lạc hay trí tuệ. Tuy nhiên, mỗi người đã tự sẵn có mãnh đất tâm linh, đủ lành để cho chúng ta tu tập, hay gieo trồng bất cứ thứ gì lên đó.