00 Anan Vấn Phật – Lời Tựa

Quý vị Phật tử tu theo Tịnh-độ hầu như đều có nghe nói đến Hòa-thượng Tịnh Không. Chúng tôi có duyên được nghe băng giảng của ngài cũng nhiều năm, cảm được nhiều điều lợi lạc cho việc tu tập của mình. Đặc biệt với bộ Anan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh này, được Hòa-thượng tuyên giảng nhiều lần. Đây là bộ kinh được giảng vào năm 2001 tại Singapore, tổng cộng lớp giảng hết thảy 80 giờ. Trong thời gian theo học nghe giảng bộ kinh này, có những đoạn nào hay, chúng tôi đều đem nó ghi chép xuống bằng Việt văn để làm tư liệu tu học cho mình. Trong suốt quá trình giảng bộ kinh này, Hòa-thượng nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của nó, ngài bảo rằng: Đây là bộ kinh nhập môn cho những người mới bước vào cửa đạo, cũng là bộ kinh cơ bản cho những ai muốn học Phật. Cho
nên ở trong phần phán giáo của bộ kinh đây, ngài ghi là: “Đại thừa sơ giai”, tức là bộ kinh làm nền tảng căn bản bước đầu cho việc tu học đại thừa. Nguyên do bộ kinh này thuộc về tiểu thừa bộ ở trong đại tạng kinh, lại nữa trong các đại kinh luận Phật cũng nói: Nếu trước chẳng học tiểu thừa, mà học ngay đại thừa thì chẳng phải đệ tử Phật vậy. Cho nên, đối với những người mới học Phật thật không thể bỏ qua bộ kinh này.

Sau khi hoàn tất học xong bộ kinh này, có Phật tử mượn tập vở của chúng tôi về đọc thấy hay, nên phát tâm đánh máy, với ý nguyện muốn san sẻ cho những ai có duyên với bộ kinh này. Hy vọng mọi người sau khi đọc xong có được cái nhìn đúng đắn hơn về tinh thần của Phật giáo. Đó là lý do chính mà tập sách nhỏ này ra đời. Một lần nữa, do vì đây là cuốn tập chép tay cho cá nhân chúng tôi tự học, nên không theo sát những lời Hòa-thượng giảng, chỉ tuyển chọn lấy những chỗ nào hữu ích trong việc tu tập mới ghi chép xuống mà thôi. Cũng không an chiếu theo một cuốn sách nào, mà được ghi chép lại từ bài giảng của ngài qua VCD. Khi Phật tử trao lại cho chúng tôi phần đánh máy, chúng tôi có sửa chữa đôi chút về văn phạm và lược bỏ những chỗ rườm rà, khiến cho lời văn gọn bớt. Thứ nữa, chúng tôi cũng đem nó chia ra làm mười chương để tiện cho mọi người trong việc học và đọc nó.

Tuy cũng đã cố gắng, nhưng trong phần chuyển ngữ khó tránh được nhiều chỗ không được như ý, kính xin các bậc cao minh sửa lỗi cho. Xin thành tâm đa tạ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Tam-bảo đệ tử
Thích Minh Thông kính đề