Kinh Nhật Tụng

Thứ , ngày 14 tháng Bảy, năm 2021

10:00am – 11:00am TRÌ CHÚ ĐẠI BI 30 & CÚNG NGỌ

2:00pm – 3:00pm KINH HOA NGHIÊM – PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG 26.01

7:30pm – 8:30pm LẠY KINH VẠN PHẬT 3601 – 3700

Thứ Bảy, ngày 05 tháng Sáu, năm 2021

Thứ Năm, ngày 03 tháng Sáu, năm 2021