Những Câu Nói Cho Một Ngày

 1. Người chân thật tu đạo tất chẳng thích lợi, chẳng cầu danh, chẳng trước khen sau chê, chẳng a dua ô hợp, chẳng nịnh sắc xảo ngôn. Tự nhiên có được dáng người thong dong, đi đứng khoan thai, đối với lý đạo tự nhiên thấu đạt tỏ rõ. (7/23/2018)

  Chẳng liễu ngộ được gốc đạo, tất chìm đắm trong biển sanh tử. Sáu căn vừa tiếp xúc với cảnh duyên liền sanh khởi các ý, tuỳ theo tình mà dấy tâm động niệm. Tâm thức như hổ lang, siểm nịnh lừa dối người. Cậy vào quyền thế rồi chạy hùa theo, tranh danh và trục lợi. Bỏ đi chân thật mà truy cầu hư dối, quay lưng với tánh giác mà tác hợp với vọng trần. Đều là những việc mà người tu đạo muốn xa lánh trần ai chẳng bao giờ làm.

 2. Người tu hành cần phải siêng năng tham cứu, bỏ hư lấy thật, nhận chân được bản lai diện mục, xét được đến chỗ vi tế. Được vậy thì Tự Viện không cứ là lớn hay nhỏ, chúng bất luận nhiều hay ít, chỉ cần có thể thích ứng với chỗ dùng của nó thì đều có thể theo đó mà giáo hóa được vậy. (7/19/2018)

  Các bậc cổ đức xưa kia, đâu phải là hạng kém tài xuất chúng, các ngài vốn có sẵn tài năng to lớn, chí khí anh kiệt, thế mà các ngài cũng còn phải ấp ủ khi chưa gặp được thời cơ, phải ngậm đắng nuốt cay, hụp lặng cùng với làn sóng đời mà chìm nổi trong đó. Vì vậy, người đời xưa cũng như đời nay, người này cũng như người kia, sự việc có từ ở chỗ vi tế đến rõ ràng, công lao có từ chỗ góp nhỏ mà thành lớn. Chưa từng thấy ai không học mà thành tài, không tu mà thành đạt. Nếu hiểu được lý này thì họ có thể tìm được thầy, chọn được bạn, học được đạo, tu được đức, và cũng có thể thi thố bất cứ việc gì trong thiên hạ.

 3. Bổn phận của người học đạo là phải tiến mà không lùi bước trước khó khăn, nhưng cũng không nên mong việc tốc thành và cấp tiến, tất sẽ gặp nhiều trở ngại mà có phương hại. (7/15/2018)

  Ý của thánh Hiền thì hàm súc hoà hoãn mà lý sáng tỏ, thung dung nhàn nhã mà sự rõ ràng, chỗ dùng việc không mong chóng thành, mà hứa hẹn ở ý chí lâu bền, công việc không mong quyết tiến mà hứa hẹn, hy vọng ở công việc thành tựu. Dùng điều đó để tìm ý của thánh Hiền, và người học đạo có thể gìn giữ điều đó suốt cả muôn đời mà không lầm lỗi vậy.

 4. Yêu, ghét, khác, cùng, là thường tình của con người, chỉ có bậc Hiền đạt cao minh mới không bị chúng lay chuyển. (7/11/2018)

  Chí đạo là con đường thẳng tắp cách xa tình người, nên phải thành tâm chính ý, chớ chuộng kiểu sức tà vạy. Kiểu sức thì gần trá nịnh, tà vạy thì không công chính, đều không hợp với chí đạo.

 5. Tự mình không có đức nghiệp, nên không hay quy nạp được những người đến phát tâm xuất gia tu đạo. Mỗi lần suy gẫm về điều đó mà sanh lòng hỗ thẹn. Luận việc của ngày nay thì biết, làm bậc thầy là làm người khuôn phép cho đời, thế nhưng nếu đem so sánh với cổ nhân thì khác biệt nhau gấp muôn trùng vậy. (7/8/2018)

  Người học đạo khi chưa biết phương hướng của đạo, cần phải tìm thầy bạn để tham vấn. Bậc Thiện Trí thức không thể đem đạo lý giáo hóa đơn độc, mà phải nhờ người học đạo giúp đỡ phù trì. Bởi thế làm chủ ngôi chùa tất cần có những bậc thầy đạo đức, lập thành Pháp hội tất cần có những người tu học hiền trí. Đó cũng giống như hổ gầm gió mạnh, rồng cuộn mây bay. Thí như Mã Tổ có được Bách Trượng, đúng là ngàn năm một lần trùng hợp, luận thuyết không còn ngờ. Phất phới như lông hồng gặp gió, cuồn cuộn như cá lớn về khơi. Đều là cái thế tự nhiên vậy. Sau đó mới có thể kiến lập được công huân của Tòng Lâm, làm tăng phần rực rỡ của Phật Tổ.

 6. Khi thấy người tu hành có kẻ nào hay soi mói cái lỗi xấu thầm kín của người, thì phải nhẹ lời khuyên nhắc họ rằng: sự việc chẳng nên như thế. (7/5/2018)

  Người trong chốn thiền môn, phải lấy việc tu đạo làm cấp bách. Đâu lại thả lòng buông lung ở nơi yêu ghét, để phá hoại chỗ tiến thoái của người. Trong sinh hoạt, nên dùng tâm bình khí hoà để xử sự, mọi việc đều xem đó như gương phản chiếu để làm mục đích sửa mình. Danh lam thắng cảnh, là nơi có thể an chúng và hành đạo, cũng có thể phát triển thành Tòng Lâm rộng lớn. Nhưng từ khi có Tòng Lâm trở lại đây, người học đạo bị cái danh mục ấy, nó làm bại hoại, mất hết tiết nghĩa của người tu đạo không phải là ít.

 7. Trong tâm không có chủ đích thì không lập được thân. Bề ngoài không đủ chín chắn thì không làm được việc. Trọn đời cần phải tuân theo lời nói này, thì sự nghiệp của Hiền Thánh mới có thể được thành tựu. (7/1/2018)

  Phàm là người tu học theo đạo của Hiền Thánh thì phải luôn giữ gìn lời nói đó. Khi còn ở tại gia thì có thể dùng đó để sửa mình, khi đã xuất gia thì dùng đó để học đạo. Cho đến cả những lúc sinh hoạt ở chung, cùng chúng làm việc, cũng phải lấy đó xem như là quả cân để định nặng nhẹ, như quy củ để nặn thành đồ vuông tròn. Nếu đem lời nói này bỏ đi thì mọi việc sẽ mất đi tiêu chuẩn vậy.

 8. Người học đạo chỉ làm mỗi một việc là khai sáng nguồn tâm, quay về bến Giác. Vì thế chẳng có cái gì để lấy làm hơn người, nhưng ở trong sinh hoạt hằng ngày, khi nói năng và lúc hành xử, chớ làm ra điều gì để hỗ thẹn với lương tâm. (6/27/2018)

  Người tu hành thì cần phải đoan nghiêm cương trực ở cả trong tâm cũng như hình thức bề ngoài, phong cách hành xử, động tĩnh đều không được quên lễ pháp. Trong chỗ thiền thất chẳng hứa khả cho người. Khi ở cùng chúng tu tập, dù thấy có việc tổn hại tới mình, cũng chẳng cần để ý tới. Trọn đời chỉ lấy chỗ giản ước để xử sự. Nếu thấy việc không chính đáng, có điều gì chẳng cùng khế hợp, tất nhiên phải quán sát theo căn cơ mà khuyên nhắc để ngăn cản. Được như vậy thì những người theo tu tập không ai mà chẳng thuận phục.

 9. Cái pháp của người trong lúc tu đạo thì vật dụng không nên phong phú và mãn túc. Khi quá phong mãn tất nhiên phải bị tràn quá, nó sẽ làm che mờ và lấp đi chí nguyện tu đạo xuất ly. (6/25/2018)

  Các việc xứng ý chẳng nên đa mưu, nếu đa mưu thì việc hỏng trọn vẹn. Cái gì có thành tất nhiên có hoại. Bậc Cổ Đức ra ứng thế, khi nói năng lúc lặng thinh, lúc động cũng như lúc tĩnh, chưa từng lấy sắc mặt, đem lễ mạo, hoặc dùng tài hoa để lao lung người theo học, mà chỉ đem chỗ thấy biết xác đáng, nói theo chỗ thật, xét theo chỗ chân, để biết nguyên do uỷ khúc của thành bại. Sự thận trọng của người xưa như thế, thật là đạt được cái thể tài của Phật Tổ. Chúng ta ngày nay khi tới chúng, nên lấy đó làm pháp tắc vậy.

 10. Giữ đạo an phận nghèo là bổn phận của người tu hành. Nếu có người vì lẽ khốn cùng vinh hiển, hay hơn thua được mất mà bỏ mất chỗ giữ đạo thời chưa có thể nói là được đạo vậy. (6/20/2018)

  Thấy việc nghĩa có thể làm được thời nên hăng hái dấn thân tới trước. Khéo dẫn dắt những người hiền đức tài năng, không nên ưa thích kẻ a dua phụ hoạ, kết giao cẩu thả. Người học đạo, thường ngày tâm hồn cần phải thông thoáng thấu suốt buông xuống, không nên có sự ngăn cách trong ngoài. Lúc tu hành cần phải thấy được gốc rễ của đạo, lại không nên vướng mắc ở nơi cành lá.  Mỗi ngày với chiếc chỏng nhỏ cũng có thể ngồi tiêu dao tự tại trọn ngày.

 11. Cổ nhân trong lúc tu tập, từng trãi nghiệm những việc gian nan, từng nếm những mùi hiểm trở, vậy sau đạo nghiệp mới thành tựu, hưởng được chung thân an nhàn. (6/17/2018)

  Nếu người tu mà chẳng lo vì đạo thì tâm tiết tháo chẳng cao xa. Xử thân thường nhàn rỗi thời ý chí dùng việc chẳng lớn. Vì lẽ, việc khó thời chí khí sắc bén, khắc khổ thời lo nghĩ sâu xa. Rồi mới hay chuyển hoạ hoạn làm phúc, chuyển sự vật làm đạo. Phần nhiều thấy người học vì theo đuổi sự vật mà quên mất đạo, trái chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Duy người hiền thì không làm như thế. Vì lẽ chỗ tản mát của sự việc thì không cùng, mà bờ bến của tài năng thì có hạn. Nếu đem cái trí tuệ có hạn mà muốn bao trùm sự việc không cùng, thời phần hiểu biết phải bị nghiêng lệch, thần khí rơi vào chỗ khốn quẫn. Vì thế đối với Đạo nghiệp tất sẽ bị ngăn cách vậy.

 12. Bậc tiên thánh kiến lập ra nhiều quy củ vì thấy được tánh quan trọng của lễ pháp, pháp chế lập ra tuy có khác nhau nhưng mục đích về nguồn cũng chỉ là một. Quy củ được lập ra đại khái là để chế ngự cái tình con người, chỉnh tề đại chúng, nêu chánh trừ tà, làm khuôn cho vật. (6/13/2018)

  Ôi cái tình của con người cũng như nước, quy củ và lễ pháp chính là bờ đê để đề phòng. Bờ đê không vững chắc, tất nhiên phải đưa đến chỗ vỡ lỡ. Cái tình của con người nếu chẳng chế ngự, thời sẽ rông rỡ rối loạn. Cho nên muốn trừ tình bỏ vọng, cấm ác ngăn tà, thì dù một khắc cũng không thể rời bỏ quy củ. Việc lập ra quy củ thì tỏ rõ như mặt trời mặt trăng, để người nhìn vào tâm chẳng còn mê muội, thênh thang như con đường rộng lớn, khiến người đi đường chẳng còn ngờ vực. Song le, quy củ và lễ pháp cũng không thể đề phòng hết được cái tình của con người. Đó chẳng qua chỉ là cái thềm bậc giúp cho người tu học biết đường vào đạo vậy.

 13. Diệu đạo vô thượng luôn sáng ngời nơi tâm, tỏ rõ trước mắt, vì thế không phải là điều khó thấy. Chỉ cần sự bền chắc nơi ý chí, tận lực chỗ thực hành, thì ngay trong lúc đi đứng hoặc ngồi nằm cũng hay tới được. (6/9/2018)

  Ôi ! Trong khoảng trời đất có những vật sinh trưởng rất dễ dàng, nhưng nếu thời tiết cứ một ngày ấm mà mươi ngày lạnh, thì cũng không thể nào sinh trưởng được. Do đó việc tu hành cần phải gắng gỏi, hằng ngày cần có định khoá, không nên thay đổi theo tánh vui buồn. Tuy là người có tuổi nhưng chí đó càng phải bền chắc. Hoặc giả một ngày thì tin rồi 10 ngày lại ngờ vực, sớm thì siêng mà chiều lại chán nản. Như vậy đâu chỉ những việc ngay trước mắt khó thấy, mà sợ rằng suốt đời còn trái với Diệu đạo.

 14. Người tu học chưa thấu suốt được đạo, chỉ khoe khoang chỗ thấy nghe nông cạn. Để tâm rong ruổi theo chỗ hiểu biết một cách máy móc, đem đầu lưỡi để biện luận hơn thua, cũng chẳng khác gì như nhà xí lại sơn vẽ màu đỏ, chỉ làm tăng thêm mùi xú uế mà thôi. (6/6/2018)

  Tâm là chủ của một thân, làm gốc cho muôn hạnh. Tâm chẳng Diệu ngộ thời vọng tình tự sanh, vọng tình đã sanh thời thấy lý không tỏ rõ, thấy lý chẳng tỏ rõ tất bị lầm lẫn trong phải quấy. Do đó, muốn trị tâm cần phải mong cầu Diệu ngộ. Giác Ngộ thời thần thái từ hoà, thần khí tĩnh tại, dung mạo đáng kính, sắc diện trang nghiêm, mọi vọng tưởng tán loạn đều dung hợp làm chân tâm. Trị Tâm như thế thời Tâm tự linh diệu, sau đó mới đem ra chỉ đạo cho kẻ mê lầm, thời có ai lại chẳng theo chỗ giáo hoá vậy.

 15. Người học đạo thời xưa chuyên lấy việc sửa trị Tâm làm gốc, người học đạo thời nay chỉ biết chỉnh trang nơi hình tướng. Song le, Tâm với Tướng thì cách xa nhau một trời một vực vậy. (6/3/2018)

  Phàm gọi là Thiện tri thức, thì phải khéo tuyên thuyết rộng truyền cái đạo của Phật Tổ, khiến cho người người biết hồi tâm hướng Phật, cải đổi thói xưa. Việc này dĩ nhiên không phải là việc của người với năng lực tu chút chút mà họ có thể hay làm được.  Bởi người tu thời mạc pháp, phần nhiều chẳng tu đạo đức, ít có tiết nghĩa, đạo tâm thì dần dà lơi lỏng, tỏ vẻ tội nghiệp để người đời thương xót, truy cầu danh lợi trước cửa quyền thế. Một khi nghiệp đầy phúc hết, thì trời người đều chán ghét, để lại vết nhơ cho Phật Pháp, làm hệ luỵ cho thầy bạn, thật là đáng buồn vậy.

 16. Người học đạo có được tâm trung chính không nghiêng ngả, động tĩnh giữ được sự tôn nghiêm, lại thêm có phần đạo học, làm việc thẳng thắn, nói ít mà lý tròn đủ. Phàm người tu mà có được bẩm chất như thế, thì chẳng mấy ai mà không thành đại khí. (5/31/2018)

  Nếu muốn nghiên cứu diệu đạo vô thượng, thì khi khốn cùng cần phải bền chí, khi già bệnh cần phải gắng gỏi, không nên ngã theo thế tục, hùa với danh lợi mà tự đánh mất đức lớn của chính mình. Ôi ! Ngọc được người ta quý trọng là nhờ ở chỗ thuần khiết, nên dù ngọc có là màu đỏ thắm cũng chẳng làm mờ đi chất trong suốt. Người xưa lấy Tùng Bá để tiêu biểu với trời đông buốt giá, nên dù có bị sương tuyết phủ nhiều cũng không giấu được dáng đứng hiên ngang cùng trời đất. Thế nên biết, tiết nghĩa là điều lớn trong thiên hạ, vì để giữ gìn sự trung chính tiết nghĩa mà người tu cần phải không ngừng tự cường vậy.

 17. Thánh nhân nói: “Lấy thành tín để làm chỗ nắm giữ, lấy sự bén nhạy để ứng dụng trong hành xử, lấy sự gắn gỏi dùng vào việc thực hành, lấy trung nghĩa để tác thành sự nghiệp; dụng tâm như vậy thì sự việc dù lớn mấy cũng có thể đạt tới chỗ trọn vẹn”. (5/26/2018)

  Vật gì lớn quá nhanh tất phải gãy non, sự nghiệp mà chóng thành tất nhiên sẽ dễ hoại. Nếu chẳng biết tính kế lâu dài, mà chỉ muốn tạo dựng sự nghiệp cho chóng thành, thì đây đều chẳng phải là chỗ mà người trí dùng vào việc để mưu cầu cho sự nghiệp dài xa và rộng lớn. Có câu rằng: “Sự càng muốn chóng thành thì việc càng chẳng được, còn việc làm cho kỹ lưỡng thì sự tất chẳng mất”. Ở đây điều quan trọng là phải biết góp công lũy đức. Thành quả của vẻ đẹp là ở chỗ lắm công phu, dùng đó để làm thành cách sống cho sự nghiệp trọn đời vậy.

 18. Người thật tâm tu học không nên câu nệ nơi văn tự ngôn ngữ. Bởi lẽ văn tự ngôn ngữ là phần y tha tác giải, là nhờ vào sách vở mà hiểu nên ngăn che mất cửa tự ngộ. Vì nó chỉ là lời lẽ trên giấy, chỉ có thể tiêu biểu được trạng thái của tiếng nói mà thôi. Nếu cứu xét vi tế đến phần tâm thời vẫn chưa thể nào thấu đạt được phần áo diệu. (5/23/2018)

  Người học đạo nếu chỉ nương vào cái học của văn tự ngữ nghĩa, dùng đó để giải thích lời Phật Tổ tất không hay thông suốt được cái tánh nguyên của người đương cơ. Còn dùng đó để truyền lại cho kẻ hậu học về sau, tất làm ngăn mất đi con mắt tuệ của Phật Tổ. Có sự trở ngại trong sự thấy nghe là do chỉ biết y cứ vào chỗ giải thích của người khác, khiến cho lấp mất cửa tự ngộ nơi tánh nguyên. Nhờ vào phần miệng lưỡi, nói năng lưu loát mà họ có thể hơn được kẻ sơ học. Nhưng chỗ thực hành và sự hiểu biết bị so le nhau quá xa, khiến cho chỗ thấy nghe trong chỗ sinh hoạt thường ngày càng thêm mù mờ vậy.

 19. Trông qua hình tướng của một bậc thầy có đức mà khiến có thể tiêu tan được cái ý nghĩ bất thiện ở nơi người. Đó chính là đạo lực huân tu và sự tích luỹ đức độ đến mực sâu dầy vậy. (5/20/2018)

  Đạo học và hành nghi của người tu hành thì cần ở chỗ thuần thành và hậu đức, cần tập theo lòng độ lượng của cổ nhân, thường trú tâm nơi yên tĩnh và ít nói, tất được các bậc trí giả kính trọng. Chỗ mà mọi người thường hay lơ là chẳng để tâm, thời chính là chỗ mà bậc thánh nhân luôn giữ gìn cẩn thận. Đạo lý này nếu chẳng phải là bậc hạnh giải tương ưng, thì không làm sao toát ra được phong cách hành xử như vậy. Điều cốt yếu là phải khéo tự cứu xét bản tâm từng giờ từng phút, chớ để cho thanh danh lợi dưỡng nó móng dậy ở nơi lòng. Nếu hiện tại lời nói thốt ra chưa được người tin dùng, việc làm chưa được người quy phục, thì phải ý thức tự lui gót tìm về chốn thanh vắng để tư duy và trau dồi trí đức, ẩn nhẫn chờ đợi ở ngày mai. Chưa từng thấy người chân thật tu hành, khéo biết quán sát và điều phục tự thân mà lại khiến cho chốn đạo tràng chẳng được thịnh trị vậy.

 20. Giữ gìn tiết tháo trong sạch trong việc làm hằng ngày của một người, cần nhất là ở chỗ thành thật. Nếu có thể giữ vững một mực như thế không biến đổi, thì dẫu rằng ở nơi việc bình thường hay khi gặp việc nguy khó đến đâu đi nữa cũng có thể giữ được tâm định tĩnh mà quyết đoán. (5/16/2018)

  Truyền trì đạo pháp quý ở chỗ tâm chân thật với hết thảy. Phân biệt điều tà chánh, gạt bỏ mọi vọng tình, đó là cái thật của trị tâm. Biết nhân quả, rõ tội phước, đó là cái thật của tiết tháo. Hoằng đạo đức, tiếp thập phương lui tới, đó là cái thật của trụ trì. Lượng tài năng, giao phó việc, đó là cái thật của dùng người. Xét ngôn hạnh, quyết đoán việc nên hay không nên, đó là cái thật của cầu hiền. Tất cả những việc trên, nếu không giữ được lòng thành thật, chỉ chuộng lừa dối hư danh, thì đối với đạo pháp thời chẳng có ích lợi gì vậy.

 21. Sự tiếp chúng của bậc thầy cũng giống như cái lý phát sinh của trời đất nuôi dưỡng vạn vật không khác. Chỗ phát sinh và nuôi dưỡng vạn vật là buông thả thuận theo sự tự nhiên, nhưng vì căn cơ thấp kém của thời mạc pháp, nên ta phải rũ lòng gắn bó mà dạy bảo. Ta muốn đừng nói, có thể được ư!? (5/13/2018)

  Nhân có sự nuôi dưỡng nên vạn vật mới sinh trưởng ở mùa xuân mùa hạ. Bởi có sương tuyết, nắng gió,… các duyên tác hợp nên vạn vật mới thành thục ở mùa thu mùa đông. Vì vậy ở trong pháp dạy người thì không thể không biết: “Cha nghiêm thì con kính, quy huấn của ngày nay là mô phạm cho ngày sau”. Lý này cũng giống như người ta làm công việc ban đất, chỗ nào cao thì đào cho thấp, chỗ nào trủng thì lấp cho bằng. Kẻ kia muốn lên núi cao ngàn dặm thì ta cũng theo họ đi cùng, khi tuột dốc khốn khổ đến cùng cực ở nơi vực thẳm, ta cũng cùng đi tới với họ. Khi cái tài đã cùng, vọng niệm đã hết, thì họ sẽ tự dừng nghỉ. Bấy giờ mới thấy chân lý vốn tự hiển bày mà chưa từng dấu giếm vậy.

 22. Cái học của Thánh Hiền, không có thể ngay đó thành tựu liền được mà cần phải có sự tích lũy. Cái yếu của sự tích lũy, chính là ở chỗ chuyên và cần, trừ khử lòng thị hiếu, thực hành không biết mỏi, sau đó mới mở mang rộng ra. Được vậy thì mới hay thấu suốt hết cái diệu ở trong thiên hạ. (5/9/2018)

  Cái Đạo của Thánh-nhân, được sánh như trời đất dưỡng nuôi vạn vật, nên cái đạo đó không chỗ nào là không đầy đủ. Cái đạo của chúng-nhân, thì ví như sông lớn sông nhỏ, như núi gò hang suối, như côn trùng cây cỏ, v.v… thảy đều chỉ hết được cái lượng của nó mà thôi. Chúng đâu có biết rằng ngoài phạm vi của chúng ra, Đạo lớn vẫn bao trùm khắp nơi chốn. Ôi ! Cái Đạo há đâu lại có hai thứ vậy ư! Đó chỉ là do chỗ thấy biết có cạn sâu, nên mới thành ra có lớn có nhỏ vậy.

 23. Hành vi của con người đối với bất cứ việc gì, dù ở chỗ sáng cũng như chỗ tối, thân tâm đều cần phải hợp nhau, chung cùng nhất chí. (5/6/2018)

  Ôi người ta khi nói năng lúc lặng thinh, khi cử động lúc yên tĩnh, tự mình phải trên chẳng dối trời, ngoài không dối người, trong chẳng dối lòng, có thế đó mới bảo là được vậy. Tuy nhiên, cũng còn cần phải khuyên gắng và thận trọng ngay cả khi ở chỗ một mình hay nơi vắng kín, quả thật không một mảy may dối trá, như thế mới bảo đó là được vậy.

 24. Đạo như núi, càng lên càng cao. Đạo như đất, càng đi càng xa. Người học nông cạn chỉ hết cái sức của họ mà ngưng vậy. Duy người có chí với đạo, mới hay đến được cùng tột chỗ cao xa đó. Ngoài ra thì ai sánh kịp được như thế. (5/3/2018)

  Cái chí của con người cần phải quy về một, và phải giữ cho bền lâu chớ có đổi dời, thì một ngày kia tất biết được chỗ quy thú của diệu đạo. Hoặc giả kẻ đó tâm còn chấp chặt ở nơi tốt xấu, tình còn buông luông ở trong tà vạy, thì dẫu có chí khí như cổ nhân, ta e rằng dẫu đến trọn đời cũng chẳng thấy được Đạo.

 25. Mọi việc không thể buông lòng theo đúng ý mình mà làm được, không thể phung phí bừa bãi mà giữ được. Bởi lẽ có việc thì có lợi cho người mà cũng có ích cho vật, nhưng cũng có việc chỉ có lỗi lầm mà không có công lao (4/28/2018)

  Phàm chỗ ra làm gì cũng cần phải để tâm vào công việc, phải luôn mở rộng con đường thẳng trước mắt. Khiến cho hết thảy mọi người đều có thể đi được, đó mới là cách dụng tâm của bậc đại nhân. Bằng như không biết đắn đo cất nhắc cẩn trọng, cứ nhắm mắt làm bừa, xông thẳng vào con đường vừa nguy hiểm mà lại chẳng thông. Không những khiến người ta chẳng hay đi được, mà chính ngay cả tự mình cũng không có nơi để đặt chân vậy.

 26. Đại phàm lúc động hay lúc tĩnh đều phải giữ gìn trước sau. Vì thế nếu làm được điều tốt, tất nhiên việc tốt sẽ thành tựu. Điều tốt đã có ở trước tất nhiên phải có ở sau, giữ gìn sau cũng như trước thì sự việc mới không thất bại. (4/25/2018)

  Người tu thời nay ít có người biết đến gìn giữ tiết nghĩa liêm sĩ, nên họ thường bị hàng trí giả chê cười, khinh rẻ bạc đãi. Đã làm người tu rồi, ở một ngày kia nếu muốn tránh khỏi những việc làm để không bị người đời khinh khi như loài sâu bọ, thì phải luôn luôn làm đúng theo thằng mặc quy củ. Chớ chạy theo thế lợi, chớ nịnh hót theo nhân tình, cần phải gánh vác hết thảy trách nhiệm của hoạ hoạn sinh tử, đó tức là không cần phải ra khỏi ma giới mà vào được Phật giới vậy.

 27. Lời nói thốt ra thời là Kinh, làm việc có quy tắc thời là Pháp. Vì vậy: “Lời nói và việc làm là then chốt của người quân tử, là gốc lớn của việc sửa mình”, động đến trời đất, cảm đến quỷ thần, thật đáng kính vậy. (4/18/2018)

  Nếu nói mà chẳng làm, thà rằng đừng nói. Làm mà chẳng nói, thà rằng đừng làm. Phát ngôn phải lo đến hậu quả của nó, làm việc phải xét ở chỗ che đậy của nó. Bởi thế, bậc Tiên Hiền cẩn thận ở lời nói, lựa chọn ở việc làm. Phát ngôn chẳng những để hiển bày đạo lý, mà còn khai mở giáo hoá cho người học chưa ngộ. Làm việc không phải để chứng tỏ cái hay riêng của mình, mà là lấy đó để dạy bảo cho người học chưa thành đạt. Vậy nên phát ngôn cần có phép tắc, lập hạnh cần có lễ nghĩa. Nhờ đó mà mỗi khi nói ra lời gì chẳng có gặp vạ, mỗi khi làm việc gì chẳng bị chuốc nhục vậy.

 28. Hữu giải vô hành tăng trưởng tà kiến. Hữu hành vô giải tăng trưởng vô minh. (4/12/2018)

  (Có hiểu mà không thực hành chỉ là thêm lớn tà kiến, có thực hành mà không thấu hiểu chỉ là thêm lớn vô minh).

  Hối Đường Tâm thiền sư nói: khi ta mới nhập đạo, thường mắc cái tánh tự cho mình là phải. Đến khi gặp được Hoàng Long tiên sư, ta liền xét lại những sự việc thông dụng hằng ngày, thì mới thấy mâu thuẫn với đạo lý quá nhiều. Sau đó ta tận lực dụng tâm không phân biệt làm việc trong suốt ba năm, chẳng quản ngại khi trời rét buốt hay khi nắng gắt. Ta vẫn giữ vững ý chí không dời đổi, nhờ vậy mà từ đó trở đi mới được tới chỗ sự lý viên dung. Nên bây giờ tất cả mọi cử động, dù tằng hắng hay chuyển động tay chân cũng đều phù hợp với ý Tổ Sư từ Tây Trúc lại.

 29. Người cầu lợi không thể đi cùng với đạo, người cầu đạo không thể đi cùng với lợi. Người xưa không phải không thể làm kiêm cả lợi và đạo. Bởi lẽ cái thế nó không cho phép làm được như vậy. (4/8/2018)

  Tu Đạo và danh lợi không thể chung cùng dung hợp với nhau. Nếu cùng một lúc mà có thể thực hành được cả lợi và đạo, thì những kẻ buôn đứng bán ngồi, buôn thịt bán rượu, hay những kẻ buôn thúng bán mẹt nơi hang cùng ngõ hẻm cũng đều có thể làm được. Nếu thật sự là vậy thì người xưa đâu cần phải bỏ giàu sang, quên công danh, nguội tâm lắng trí, đem thân nương náu trong rừng vắng, uống nước lã ăn trái cây cho đến trọn đời vậy ư!? Ví có người cho rằng: lợi và đạo đều có thể làm chung cùng với nhau được, mà vẫn không trái, không chướng ngại lẫn nhau. Lời này cũng ví như người lấy xăng dầu mà tạt vào bếp than hồng, tất nhiên không thể nào làm cho lửa tắt được vậy!

 30. Tuyết Đường thiền sư (4/4/2018)

  Tuyết Đường thiền sư là người nhân từ trung hậu khoan thứ, tôn bậc hiền đức, kính kẻ tài năng. Những lời đùa cười thô tục ít khi thốt ra ngoài miệng. Tính không nghiêm khắc, cũng không giận dữ. Ngay cả lúc đi lại cũng rất mực ngay thẳng tinh khiết.

  Ngài thường nói: sự học đạo của cổ nhân, đối với ngoại vật thản nhiên không còn gì ham muốn. Cho đến quên cả quyền hành thế vị, bỏ cả thanh danh tài sắc,… được vậy thì những việc tưởng chừng khó bỏ, dù chẳng cần gắng sức vẫn hay bỏ được một cách dễ dàng. Người học đạo ngày nay, thì làm tất cả các tài nghệ, chẳng nề hà việc chi, đó là vì cớ sao? Chỉ vì chí chẳng bền, việc không chuyên nhất, ví như có làm được việc gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là việc tắc trách mà thôi vậy.

 31. Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm ác, và hại người hiền, vì người hiền thì không thể hại được mà họa hại sẽ trở lại diệt mình. (3/31/2018)

  Cổ đức rằng: Trời gây tai họa còn có thể tránh được, chứ tự mình gây ra họa thì không thể tránh được. Kinh 42 chương có nói: kẻ ác hại người hiền như người hướng lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng tới trời mà rơi trở lại mặt mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người mà bay trở lại dính tự thân. Người hiền không bị nguy hại, mà hoạ sẽ quay lại hại chính mình.

 32. Người giầu sang thì đưa tiễn nhau bằng của cải, người nhân nghĩa thì đưa tiễn nhau bằng lời nói. (3/27/2018)

  Thánh nhân nói: người thông minh sáng suốt ở đương thời, mà lại hay gần kề với cái chết, là vì họ thích nghị luận về người. Người biện bác cao rộng, mà hay bị nguy hại đến thân, là vì họ hay bới cái xấu của người. Xưa nay những người có tài năng trí tuệ, họ phải táng thân mất mạng rất nhiều, chỉ vì sự phỉ báng dèm pha của người đời mà mắc họa. Tìm những người cố công cùng với đời chìm nổi, mà hay bảo toàn được thân mạng thì rất ít vậy.

 33. Người học đạo cần có đại lượng, cô đọng sâu xa, tiết nghĩa hơn người. Trong công việc lỡ có bị quở trách không thoả đáng đi nữa thì cũng chỉ cần vâng vâng dạ dạ, cung kính nghe lời dạy bảo, được như thế thì về sau mới tác thành đại khí. (3/21/2018)

  Người ra làm đạo thì cần phải để tâm, làm việc phải công chính. Không nên cho ở mình là phải, ở người là trái, thời sự yêu ghét dị đồng không để ở nơi tâm. Chỗ tiến của người xưa thì có đức có mệnh, nên đợi ba lần mời thỉnh mới tiếp nhận ra ứng phó, nhưng chỉ cần một lần cáo từ thì lui gót. Chỗ tiến của người thời nay, thì cậy vào thân thế và quyền lực. Người biết tiến thoái đúng lúc đúng thời mà không bỏ mất điều chính yếu, thì đó mới là người hiền đạt.

 34. Người học đạo phải nghĩ đến nghiệp báo, hoạn nạn, khổ đau, bệnh chết mà phải sớm lo tu tập để dự bị phòng ngừa. (3/16/2018)

  Người xưa luôn luôn nghĩ tới cái đại hoạn của sanh tử, nên sớm hết lòng tu tập, lấy sự thành tựu đạo nghiệp để hoá giải, nên sự nghiệp mới lớn lao, tiếng thơm mới xa rộng. Còn người đời nay lại bảo: cầu đạo là việc viễn vông không thiết đáng, cầu tiền tài danh lợi mới là thực tế. Do đó họ thi nhau tập tánh đua đòi, mưu tính cạnh tranh. Chỉ cầu mong những việc có lợi trước mắt, hoài bão tính kế toàn chuyện nhỏ nhen. Nên đến cả việc trù liệu kế hoạch cho một năm cũng chẳng chịu làm, huống nữa là lo đến việc lớn sanh tử. Vì thế người học đạo ngày càng quê hèn, chốn Tùng Lâm ngày càng hoang phế, phép tắc ngày càng sơ sài. Ta phải lấy đó làm gương soi chung vậy.

 35. Người học đạo giữ được ý chí thuần nhất trong việc tu tập của mình thì không quản ngại chi sự khen chê huỷ báng. (3/9/2018)

  Con người có lúc bị hủy nhục, nên phải thuận theo chịu đựng, há lại nông nổi nghe lời người ta nói, vội trình bày bừa bãi chỗ thấy biết hạn hẹp của mình. Đại khái, kẻ phỉnh nịnh có nhiều loại, gian dối có nhiều cách. Kẻ mang tâm dối trá bất bình thì thích buông thả tâm tư. Kẻ tạo mối nghi ngờ ghen ghét thì hay bỏ hẳn công luận. Nhưng khi ta đã biết chỗ dùng việc của ta là hoàn toàn phải. Sự huỷ báng lẽ nhiên là tự ở kẻ khác, thì ít lâu sau việc tự nó sẽ rõ ràng, không cần phải biện bạch, và cũng bất tất đòi hỏi lẽ phải ở ta mà bới móc đụng chạm đến người khác. Được như thế mới là người học đạo chân chánh.

 36. Người tu hành chân chính phải tập thích ứng với hoàn cảnh thuận nghịch để làm phương tiện khéo léo cho sự giáo hóa. (3/3/2018)

  Gần đây, người tu hành hay bị đắm vào hai thứ duyên, nên phần nhiều kiến thức trí tuệ chẳng minh, bị hai thứ gió nó lôi cuốn làm mất pháp thể. Một là ứng với nghịch duyên, đụng chạm nhiều với gió suy, thì tinh thần sa sút. Hai là ứng với thuận duyên, đụng chạm nhiều với gió lợi, thì sanh tâm cống cao. Một khi đã bị hai thứ gió này nó làm lay động thì sự yêu ghét giao nhau ở tâm, sự mừng giận hiện trên nét mặt, nên đến nổi pháp môn bị chuốc nhục, kẻ hiền đạt bị hiềm chê. Duy bậc trí giả mới hay chuyển nó làm cái phương tiện nhiếp hóa, để dạy cái đẹp cái tốt cho kẻ hậu lai.

 37. Nếu có phần ruộng tốt, lo gì thành quả muộn, chỉ sợ thiếu tài năng mà thôi! (2/27/2018)

  Nhà Nho thì tôn về sĩ hạnh, hàng Tăng thì bàn về đức nghiệp. Nếu đăng toà thuyết pháp, thay Phật tuyên giáo hoá, thì cơ biện tự tại. Còn như gọi là bậc thiện tri thức thì không phải kẻ hèn ngu hay có thể hiểu tới được. An trú tu hành mà chân không bước ra khỏi cổng, ăn mặc thô sơ, đời sống giản dị, không màng chi đến thanh danh lợi dưỡng. Người biết yêu chuộng cái tiết tháo đó thì sẽ được kính trọng như bậc thầy.

 38. Luôn giữ mình ở chỗ trung chính là việc vô cùng cần yếu của người học đạo. Dù có bị hàng trăm lần đỗ gãy mà vẫn điềm nhiên không lo lắng. Nếu ta không giữ vững được tâm ý mà hướng vào chỗ thiên tà, sớm tối chỉ lo mưu tính phần tự lợi, thì sợ rằng: “cái thân hình to lớn ấy sẽ không có chỗ để đặt chân trong khoảng trời đất vậy”. (2/17/2018)

  Cha mẹ đã công khó nuôi dưỡng thân ta, thầy tổ và bạn lành đã hỗ trợ tác thành chí nguyện cho ta! Việc sinh hoạt hằng ngày không còn phải lo lắng bức bách bởi sự đói rét, cũng không phải gánh vác công việc chinh chiến lao khổ. Ở trong điều kiện tốt thế này mà còn chẳng chịu bền chí, chân thật nỗ lực tu học để thành tựu đạo nghiệp, thì đến ngày kia còn mặt mũi nào để nhìn mặt cha mẹ hay thầy bạn ư!

 39. Nghinh xuân rõ biết chơn Di Lặc (2/15/2018)

  Tiếp phúc cần tu Tri Túc tâm
  Học đạo quay về chân bản tánh
  Giác liễu Bồ-đề mới thật xuân.

  Trước thềm xuân mới, chùa Quan Âm Orange County kính nguyện:
  Thượng chúc Phật nhựt tăng huy
  Pháp luân thường chuyển, Phong điều vũ thuận, Quốc thới dân an, Thiên hạ thái bình, Chúng sanh an lạc.
  Duy nguyện Từ quang phổ chiếu, Phật pháp chân truyền, Hoằng diệu pháp âm, Thiền môn nghiêm tịnh, Hải chúng an hoà, Gia gia hộ đạo, Bách tánh quy y, Bồ-đề tăng trưởng, Hạnh nguyện viên thành.

 40. Ôi con người khi ở lúc bình thường ít ai biết lấy việc hoạ hoạn của sinh tử làm lo lắng. Nhất đán, nếu sự việc bất trắc xảy, lúc ấy mới nhanh chân xốc cánh tay mà cứu đấy, kết cục cũng chẳng hay cứu được vậy. (2/13/2018)

  Cổ nhân nói: “gắp lửa để vào đống củi khô mà ngủ yên ở trên đó, lửa khi chưa cháy tới, dĩ nhiên còn lấy làm yên. Đó chính là lời dụ về cái cơ an nguy, cái lý sinh tử, sáng tỏ như ban ngày, chẳng sót đường tơ kẻ tóc. Sinh tử là việc lớn, người tu đạo cần phải cảnh giới cái tâm thức.

 41. “Trên dưới đều muốn lẫn tránh cho an nhàn, thì đó là mối đại hoạn cho chốn thiền môn”. Chỉ riêng việc đọc học kinh sách, không những phải xem đến vài trăm lần, mà phải đọc đi đọc lại cho đến kinh sách cũ nát. Tất nhiên, mỗi khi mở sách ra đọc lại cũng có thu hoạch thêm nhiều cái thấy mới lạ, như thế thì sự học mới chẳng phụ người có tâm tu hành vậy. (2/4/2018)

  Làm người tu, thay Phật tuyên dương giáo hóa, khi ra nhậm chức ứng phó với công việc thì cần ở chỗ tự mình phải thanh khiết, khi tới chúng làm việc thì phải hết lòng. Đâu có thể chỉ biết chọn phần lợi hại của riêng mình, để rồi buông lung tâm ý mà nghĩ rằng: “Công việc của tôi thì tất nhiên chỉ cần làm như thế là được. Còn như nếu công việc ấy có thành tựu hay không thành tựu thì dù Tiên Thánh cũng không hay quyết định được”. Đã gọi là người tu hành thì ta làm sao có thể cẩu thả như vậy được.

 42. Người chân thật tu hành, khi nói năng lúc lặng thinh, khi động cũng như lúc tĩnh, không dựa trên sắc mặt, lấy lễ mạo, hay học vấn tài hoa để thao túng lay động người khác. Mà chỉ đem chỗ thấy biết xác đáng, nương theo chỗ thật, xét theo chỗ chân, để thấu suốt duyên do tột cùng của sự được mất. (1/29/2018)

  Rồng giả thì không thể làm được mưa, bánh vẽ thì không sao đỡ được bụng đói. Người tu tập bên trong nếu không có thật đức, bề ngoài lại chỉ biết cậy vào sự hoa mỹ khéo léo. Điều này cũng ví như chiếc thuyền mục nát mà đem sơn phết màu đỏ trông cho đẹp mắt, rồi để người bù nhìn đứng ở trên đó cầm lái. Lại đem thuyền đó mà đặt ở trên đất liền, như thế thì tin rằng còn có thể coi được. Nhưng nếu có một ngày nào đó, đem chiếc thuyền ấy mà thả xuống sông hồ để trải nghiệm, lèo lái chống chọi với sóng gió thì thật là nguy hiểm lắm vậy.

 43. Chí đạo là con đường thẳng tắp cách xa tình người, nên phải thành tâm chính ý, chớ chạy theo kiểu cách, trang sức thiên tà. Kiểu cách thì gần với trá nịnh, thiên tà thì không trung chính. Đây đều là không phù hợp với chí đạo. (1/24/2018)

  Gần đây thấy người tu tập phần nhiều hay chấp vào thiên kiến của mình, không thông được tình lý, không đạt được vật tình, nhẹ dạ tin quàng nên rất khó quay lại đường chính. Thích người thường ưa nịnh mình, thuận thì khen, trái cái thì chê. Ví dầu người đó nếu như có hiểu biết được một câu, hay một nghĩa lý gì trong lời nói nào đi chăng nữa. Nhưng lại bị những ác tập kia nó ngăn ngại, che lấp. Do đó dù tu học cho đến bạc đầu cũng không thể thành đạt được gì nhiều vậy.

 44. Sinh tử là việc lớn, người tu đạo cần phải đề khởi tâm cảnh giới. Luôn an trụ trong định tâm tĩnh sáng chiếu diệu hằng thường. (1/15/2018)

  Cổ nhân nói: “gắp lửa để vào đống củi khô mà ngủ yên ở trên đó, lửa khi chưa cháy tới, dĩ nhiên còn lấy làm yên. Đó chính là lời dụ về cái cơ an nguy, cái lý sinh tử, sáng tỏ như ban ngày, chẳng sót đường tơ kẻ tóc.
  Ôi con người khi ở lúc bình thường ít ai biết lấy việc hoạ hoạn của sinh tử làm lo lắng. Nhất đán, nếu sự việc bất trắc xảy, lúc ấy mới nhanh chân xốc cánh tay mà cứu đấy, kết cục cũng chẳng hay cứu được vậy.

 45. Người học đạo, một khi sự việc nó tới, mà biết lựa chọn việc đó nên làm hay nên bỏ, cần phải trải qua ba lần suy nghĩ, mới có thể cho đó là người Trung hậu được. (1/6/2018)

  Cổ nhân có nói: ví như người thợ nắn đúc hay điêu khắc tượng. Nếu là người thợ điêu khắc gỗ, thì trước hết phải làm tai và mũi lớn, còn miệng và mắt thì nhỏ. Nếu hoặc có người chê trách, thì tai mũi lớn có thể làm cho nhỏ, miệng và mắt nhỏ có thể làm cho lớn. Nếu là người làm tượng đất, thì tai và mũi trước hết phải đắp nhỏ, còn miệng và mắt phải đắp lớn. Nếu hoặc có người chê trách thì tai và mũi nhỏ có thể đắp thêm cho lớn, còn miệng và mắt lớn thì có thể gọt cho nhỏ lại. Ôi ! lời nói này tuy là tầm thường, nhưng có thể lấy đó để dụ cho những việc lớn vậy.

 46. Người học đạo giữ được ý chí thuần nhất thì không quản ngại chi sự khen chê hay huỷ báng. Con người cũng có lúc bị hủy nhục, nên phải thuận theo chịu đựng. Há lại nông nổi nghe theo lời người ta nói, rồi vội trình bày bừa bãi chỗ thấy nghe hạn hẹp của mình. (12/29/2017)

  Đại để kẻ phỉnh nịnh có nhiều loại, gian dối có nhiều cách. Kẻ mang tâm dối trá bất bình thì thích buông thả tự tâm, kẻ tạo mối nghi ngờ ghen ghét thì hay bỏ đi phần công luận. Bởi lẽ, chỗ xu hướng của bọn đó thì chật hẹp gò bó, chỗ thấy nghe của họ thì mờ tối thiển cận. Họ tự mình làm những việc khác lạ rồi cho đó là hơn người. Họ lấy việc ngăn lấp được công luận cho là không ai làm được. Nhưng một khi ta đã biết rõ chỗ dùng việc của ta là hoàn toàn phải, mà sự hủy báng lẽ cố nhiên là tự ở nơi kẻ khác, thì ít lâu sau sự việc đó tự nó sẽ sáng tỏ. Không cần phải biện bạch, và cũng bất tất chủ trương về lẽ phải là ở nơi ta mà bới móc đụng chạm đến người khác. Được như thế thì người đó mới có thể làm người trong chốn Tòng Lâm được.

 47. Tuy tham học quanh năm, nhưng chỗ thu lượm được không bằng một ngày được nghe thầy đàm luận. (12/25/2017)

  Ngài Vạn Am tánh tình nhân hậu, xử mình thanh liêm, kiệm ước. Khi ngài thốt ra những câu nói tuy tầm thường, lời nói ra tuy ít nhưng nghĩa lý đầy đủ, học rộng nhớ kỹ, tham hỏi tới cùng đạo lý, không vì chỗ cẩu thả mà theo càn. Khi cùng với người bàn luận về chuyện xưa nay, khi phân tích thì tựa như chính thân mình có hiện diện trong thời gian đó. Khi diễn đạt khiến cho người nghe hiểu được rõ ràng, dẫn dụ hình ảnh giúp người nghe tựa như chính mắt họ được nhìn thấy.

 48. Người tu tập mà hay chấp thiên kiến, không thông tình vật, nhẹ dạ tin sằng tất khó quay lại đường chánh. Lại ưa người nịnh mình, thuận thì khen, trái thì chê. Ví như khiến cho họ thấu hiểu được một câu hay nửa câu đi chăng nữa, thì lại bị những ác tập ấy nó che lấp, cho đến khi bạc đầu mà cũng không thành đạt được gì. Những hạng người này rất nhiều vậy. (12/20/2017)

  Ngày nay kẻ sinh sau tiến muộn, không giữ giới luật, không tập định tuệ, không tu đạo đức. Chuyên đem chỗ học rộng nói giỏi để lay động kẻ ngu muội. Muốn dắt dẫn họ trở lại cũng chẳng làm sao được, ta chắc chắn rằng những lời nói ấy là mối nguy hại cho muôn đời. Duy những bậc chính nhân cao sĩ hành cước, cần phải đem việc sinh tử đại sự biện minh cho rõ ràng, luôn giữ lòng thành tín, mới có thể không bị lôi kéo bởi những hạng người ấy vậy.

 49.  Người khéo học đạo trước hết phải trị nơi nội tâm để chống lại ngoại vật, đừng có tham ngoại vật để làm hại nội tâm. Cho nên muốn dẫn đạo được sự vật điều cần thiết là ở chỗ tâm thanh tịnh. Muốn chính người tất nhiên trước phải chính mình. Nếu tâm đã chính, thân đã lập mà vạn vật không theo chỗ giáo hóa thì việc đó chưa từng có vậy.  (12/14/2017)

  Phàm là kẻ sĩ học đạo cần phải chính tâm làm đầu, vậy sau mới có thể chính mình và chính sự vật. Tâm đã được chấn chỉnh mà thân lại loạn là điều không thể xảy ra.  Do đó tâm đã chính thì an định được vạn vật. Giáo pháp của Phật tổ do từ bên trong mà kịp đến bên ngoài, từ gần đến xa. Mê hoặc thanh sắc ở bên ngoài là bệnh của tứ chi. Vọng tình phát khởi ở trong là bệnh của tâm phúc. Bởi lẽ ấy, phải lấy nhất tâm làm cội gốc, muôn sự bên ngoài là cành lá. Nếu cội gốc chắc khỏe thì cành lá tươi tốt, cội gốc khô gầy thì cành lá tất héo gãy vậy.

 50. Than ôi! người học đạo mà không có sức giác chiếu cũng như con tuấn mã mà không có hàm thiếc và dây cương. Nếu người tu tập mà không y cứ vào giới pháp, không nương theo quy củ phép tắc thì lấy gì để dứt bỏ tham dục, đối trị vọng tưởng.  (12/10/2017)
  Con tuấn mã chạy nhanh như vũ bão mà không dám buông chân tự tại, vì nó bị chế ngự bởi hàm thiếc dây cương. Kẻ tiểu nhân cường bạo ngang tàng mà không dám buông ý tung hoành ngang ngược vì nó bị chế ngự bởi hình pháp. Ý thức lưu lãng của con người mà không dám phóng túng buông theo trần duyên là vì nó bị ngăn lại bởi sức giác chiếu. Vì vậy người tu đạo dụng tâm lấy sự giác chiếu làm chính, muôn pháp khác làm trợ thì mới có thể thành tựu được đạo nghiệp.
 51. Yêu chuộng, ganh ghét, đố kị trong sự khác biệt hoặc chung đồng đều là thường tình của con người. Duy chỉ có bậc hiền đạt cao minh mới không bị chúng lay chuyển. (12/4/2017)

  Đạo của Phật tổ, chẳng qua giữ được ở mức trung dung, vượt quá mức trung dung thì sẽ bị thiên lệch. Việc ở trong thiên hạ không nên làm cho ưng ý hài lòng hết, vì khi sự việc mỗi mỗi đều làm cho thoả mãn ưng ý hết thì sẽ phát sanh hoạ hoạn.  Con người xưa và nay vì không biết tiết chế, không khéo gìn giữ cẩn thận nên đưa đến nguy vong rất nhiều. Song le người ở đời ai là người không có lỗi vậy ư? Chỉ có bậc hiền thiện thấu hiểu được sự việc, không hối tiếc sửa đổi điều lỗi để làm mới, nên gọi là được vậy.

 52. Phương pháp nhiếp phục người: ban thưởng không nên quá mức độ, quá mức độ dễ khiến người sanh kiêu căng. Xử phạt không nên quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc tất sẽ làm cho người sanh oán trách. (11/30/2017)
  Với người tuy cũng có công, hoặc công không xứng đáng mà thưởng họ quá trọng hậu, phạm tội không đáng trách mà lại phạt quá nặng nề, như vậy sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sanh ra kiêu căng và oán hận. Muốn ban thưởng mà khiến người không kiêu căng, xử phạt mà người không oán trách, tất nhiên phải thưởng ban cho kẻ có công, chứ không nên thưởng ban bừa bãi.  Xử phạt đối với kẻ có tội, chứ không nên làm lớn chuyện đối với người không lỗi.  Thế nên thưởng ban tuy hậu mà người không kiêu căng, xử phạt tuy nghiêm mà người không oán vậy.
 53. Người học đạo cần yếu ở chỗ lòng thành thật mà hướng về đường chính, tuy là kẻ ngu si cũng có thể dùng được việc. Người với tâm xiểm nịnh, lại theo lối tà, tuy là kẻ trí tuệ chung quy cũng chỉ làm hại cho đạo. Do đó, người với lòng bất chính, dù là kẻ có tài năng, kết cục cũng vẫn không thể lập thân được. (11/20/2017)

  Người hiền kẻ bất tiếu tương phản nhau nên cần phải lựa chọn. Người hiền giữ đạo đức nhân nghĩa để lập thân, kẻ bất tiếu ham thế lợi để dụng sự. Người hiền khi đắc chí tất làm theo chỗ đã học của mình, kẻ bất tiếu ở ngôi vị nào cũng chỉ chiếm cứ riêng tư. Ghét kẻ hiền, ganh người tài, ham thị dục cầu lợi dưỡng, làm bất cứ một việc gì họ cũng chẳng từ nan. Thế nên, được người hiền thì Tùng Lâm hưng thịnh, dùng kẻ bất tiếu thì Tùng Lâm suy vi. Nếu trong Tùng Lâm có một kẻ bất tiếu xen vào thì tất nhiên nơi đó không thể yên tĩnh được.

 54.   Kẻ sĩ cao thượng chẳng lấy danh vị làm vinh. Con người đạt lý chẳng vì chỗ bị ức chế mà thấy khốn cùng. Còn như kẻ mang ân mà dốc hết sức lực, thấy lợi mà dốc hết lòng thành, đều là những việc làm của hạng người trung lưu trở xuống. (11/16/2017)

  Người học Phật mà muốn đảm trách công việc hoằng pháp lợi sanh tức là thay Phật tuyên dương giáo hoá, phổ độ chúng sanh, thì thường phải nghĩ tới việc lợi ích tế độ nằm lòng.  Trong lúc hành đạo mà không có cái tâm khoe khoang thì chỗ phổ cập mới rộng, nơi tế độ mới đông.  Song le, nếu dùng cái tâm khoe khoang tài năng của mình để thuyết pháp, làm đạo, thời cái niềm kiêu hãnh cũng sẽ dấy lên, và những cái tâm tệ hại cũng hiện ra theo vậy.

 55. Người đời nay phần nhiều thường thuận theo ý muốn riêng mình, phá huỷ khuôn phép người xưa.  Hoặc có người thì buông lung theo danh lợi, dẫn đến việc tranh cãi, cho đến những việc ti tiện, hẹp hòi, nhơ nhuốc, hiểm ác cũng chẳng có từ.  Than ôi! Như thế mà mong muốn cho pháp môn hưng thịnh, tôn giáo phát triển (?) há có thể như vậy được ư! (11/10/2017)
  Chưa từng thấy người trụ trì phóng túng mà hay khiến được sự phục tùng của tứ chúng cộng tu, chưa từng thấy khuôn pháp thối nát mà ngăn cấm được tật kiêu mạn trong chốn Tòng Lâm.  Người trụ trì phải lấy đại thể của Tòng Lâm làm nhà.  Bởi khác biệt căn cơ nên phải biết thích nghi, phó pháp y bát cũng phải biện được hợp căn cơ lớn nhỏ.  Cất nhắc hành đạo phải đặt ở lý an nguy, Phật pháp được mất là liên can đến nguồn giáo hoá. Do đó, làm được người mô phạm đâu phải dễ dàng.
 56. Người xưa muốn suy cử người hiền tài thì trước hết lựa chọn tìm người đạo đức, rồi sau mới luận đến cái tài của họ. Người như vậy mới biết gìn giữ cái đạo của thánh hiền, xử sự giữ được đạo trung dung, tính khí điềm đạm, không ham danh lợi.  (11/2/2017)
  Thời nay thấy người học đạo không đói hoài đến đạo đức, ít tiết nghĩa, không liêm sĩ. Chê người thuần thành chất phác là quê mùa, khen kẻ khoe khoang tự đắc là người tuấn kiệt. Thế nên, những kẻ hậu học chỉ biết chạy theo kiến thức thông minh, chuyên tâm vào đọc học ở sách vở để giúp phần biện luận ở đầu lưỡi. Ngày qua tháng lại, thấm nhuần cái thói hèn ấy, nên một khi nói đến cái đạo của thánh hiền thì họ mù mờ như người quay mặt vào vách không khác vậy.
 57. Tâm nhân nghĩa đạo đức thì thánh hay phàm cũng đều đầy đủ không khác, chỉ khác nhau ở chỗ đạt được hay không đạt được mà thôi. (10/26/2017)

  Đạo đức nhân nghĩa không phải để dành riêng cổ nhân, mà người đời nay cũng có phần, nhưng vì trí thức của họ chẳng sáng tỏ, học vấn của họ chẳng sâu rộng, căn khí không thanh tịnh, chí khí lại hẹp kém, thực hành thì bất lực, lại bị thanh sắc nó di chuyển, nên họ chẳng tự giác được đó vậy. Bởi lẽ nếu họ chỉ nương vào vọng tưởng tình niệm, tích tụ ngày một dày đặt, nay muốn trừ khử nó ngay trong một lúc tất không phải dễ, nên họ chẳng tới được cái địa vị của cổ nhân.

 58. Nếu chỉ đem cái trí tuệ có hạn mà muốn thấu suốt sự việc không cùng, thời phần hiểu biết tất có phần thiên lệch, tinh thần có chỗ sẽ bị khốn quẩn. Việc này đối với đại đạo càng bị ngăn cách vậy. (10/17/2017)

  Cổ đức nói: Nếu chẳng lo vì đạo thì tâm tiết tháo (chí khí cương trực và trong sạch) chẳng cao xa. Xử thân thường nhàn rỗi thì ý chí dùng việc chẳng to lớn. Người xưa vì từng trải những việc gian nan, từng nếm những mùi hiểm trở, vậy sau mới hưởng được chung thân an nhàn. Vì lẽ, việc khó thời chí khí sắc bén, khắc khổ thời lo nghĩ sâu xa. Nhờ đó mới hay chuyển hoạ thành phúc, chuyển sự vật làm đạo vậy.

 59. An ổn phận nghèo để gìn giữ mối đạo là bổn phận của người tu sĩ. Nếu con người vì lẽ khốn cùng hay thịnh đạt, vì tụ hội hay táng thất mà bỏ mất chỗ giữ đạo thời chưa có thể nói là được đạo vậy. (10/5/2017)

  Là người tu thời thường ngày cần có tâm hồn phóng khoáng thông suốt, không có sự ngăn cách trong ngoài, trọn ngày tiêu dao an nhiên tự tại. Thấy việc nghĩa có thể làm được thời hăng hái dấn thân tới trước, hay dẫn dắt những người hiền đức tài năng, không ưa thích kẻ phụ hoạ thị phi kết giao cẩu thả.

 60. Người tu học không nên câu nệ ở nơi văn tự ngôn ngữ. Bởi lẽ văn tự ngôn ngữ chỉ là phần y tha tác giải, nhờ vào sách vở mà có được cái hiểu nên ngăn lấp cửa tự ngộ, vì nó chỉ tiêu biểu được trạng thái của tiếng nói (9/29/2017)

   

  Nếu học đạo chỉ thích rong ruỗi nơi phần biện luận ở ngoài đầu lưỡi, thì đó chẳng qua chỉ là lời lẽ trên giấy, nếu xét về phần tâm thì vẫn chưa thấy được áo diệu. Một khi đạt được diệu ngộ rồi liền siêu việt hết thảy, chẳng nương vào ngôn ngữ, chẳng vướng vào danh cú.  Cũng như sư tử vương một khi gầm thét lên thì trăm thú đều phải giật mình kinh hãi.  Nếu quay trở lại đem cái sở học về văn tự để so lường thì sao có thể ví sánh được, thí như một so với trăm, ngàn so với muôn vạn ức vậy.

 61. Tư tưởng, lời nói và cách hành xử của bậc tôn sư thì không phải là chỗ mà người thường hay có thể biết đến được, vì vậy chớ nên tuỳ tiện bình luận một cách hàm hồ vậy. (9/21/2017)

  Phàm khi luận nghị về người thì phải ở trong chỗ có lỗi lầm mà tìm ra chỗ không lỗi.  Há đâu lại ở trong chỗ không lỗi lầm mà tìm ra chỗ có lỗi.  Ôi! Nếu không xét được tâm của người mà nghi ngờ về dấu vết của họ, thì đem cái gì để an ủi công luận ở chốn thiền môn.  Hà huống tài trí và đạo đức của bậc hiền đức phát xuất ở thiên tánh, lập thân và làm việc chỉ theo nghĩa khí, độ lượng tự có chỗ hơn người.  Như có người hoặc hoàn cảnh ức chế họ, tất có cái lý của nó. Biết đâu đó chẳng phải là cái phúc của pháp môn ở thời khác vậy ư!

 62. Tiết kiệm và buông xuống mọi duyên là nền tảng tu thân, yếu lĩnh vào đạo.  Xem lại lịch đại cổ nhân, thì không có mấy ai là không tiết kiệm và buông xuống mọi duyên mà có được thành tựu. (9/11/2017)

  Yếu chỉ của sự học đạo cũng như quả cân để định vật nặng nhẹ, chỉ cần giữ nó cho thăng bằng.  Nếu nó bị nghiêng nặng về một bên nào đó thì có thể được chăng? Đẩy về phía trước hoặc dịch về phía sau thảy đều là nghiêng về một bên rồi.  Người hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể học đạo được.

 63. Mặt trời đến giữa trưa thời sẽ ngã qua xế bóng, mặt trăng tròn đầy thời sẽ đến chỗ khuyết vơi. Sự đầy vơi của trời đất cũng còn theo với “thời” mà tan biến hay trưởng thành, huống hồ là con người vậy ư? Do đó “thời” thì khó được mà lại dễ mất là nghĩa ấy vậy. (9/6/2017)

  Cho nên người xưa nhân lúc khí huyết đang tráng kiện thì lo lắng thời quang dễ trôi qua, nên sớm tối thường lo lắng sợ hãi giữ gìn điều răn cấm. Càng cẩn thận không dám buông thả tâm tình, không dám chạy theo thị dục, chỉ chuyên chú việc cầu đạo, mới hay bảo toàn được tiếng thơm của mình. Ôi! Nếu rông rỡ buông theo dục vọng thời phát nát thời gian, buông lung tâm tình thời hao phí ngày tháng, đến khi thời không thể cứu vãn được mới hấp tấp vội vàng đuổi theo nó thì đã muộn rồi vậy.

 64. Kẻ sĩ học đạo cần phải chánh tâm làm đầu, vậy sau mới có thể chấn chỉnh mình và chấn chỉnh sự vật. Tâm đã chánh thì an định được vạn vật. Chưa từng nghe thấy người với tâm đã được sửa trị mà thân lại loạn động vậy (8/25/2017)

  Cổ nhân thấy điều thiện thời làm, thấy có lỗi thời đổi.  Sửa đức nghiệp noi theo chính hạnh, nghĩ sao tránh khỏi lỗi lầm.  Lo chẳng gì lớn hơn ở chỗ không biết được điều xấu của mình. Đẹp chẳng gì tốt hơn ở chỗ thích được nghe điều lỗi của mình.  Song, đâu phải tài trí của cổ nhân không đầy đủ, kiến thức của cổ nhân không sáng suốt mà phải làm như thế?  Quả thật, cổ nhân chỉ muốn cho người đời sau có tính chỉ biết rộng phần mình mà lại eo hẹp đối với người, vì vậy cần phải lấy đó làm điều răn vậy.

 65. Bậc chân thật tu hành thì luôn luôn nghĩ tới việc lớn của sinh tử, đối trước chúng nhân khai thị là để quyết đoán chỗ nghi ngờ.  Một khi đã phát minh được chân lý, thì chưa bao giờ khởi ra tâm sanh diệt nữa vậy (8/14/2017)

   

  Các bậc cổ nhân, mỗi khi thượng đường, trước hết đề ra cương yếu của đại pháp, rồi tham vấn đại chúng, để người học đạo tới lui thỉnh cầu pháp lợi, tùy theo chỗ hỏi và trả lời, mà hình thành phương thức vấn đáp ngộ đạo. Bậc tiên thánh vị pháp quên tình, chỉ muốn cùng nhau xây dựng việc truyền pháp giáo hóa, nên mới đặt ra phương thức thù xướng lẫn nhau, mong cho giáo pháp được tồn tại lâu dài ở thế gian, chứ không hề dung chứa tâm sinh diệt mà gây ra ác niệm ấy vậy!

 66. Đạo đức và ngôn hạnh là gốc của sự giáo hóa, nhân nghĩa và lễ pháp là ngọn của sự giáo hóa. Không có gốc thì chẳng hay đứng được, không có ngọn thì chẳng hay thành được. Nên nói: Người học đạo thì giữ gìn ngôi Tự Viện, ngôi Tự Viện thì giữ gìn đạo đức vậy. (7/30/2017)

  Bậc Tiên Thánh thấy người học đạo không hay tự trị được nên mới kiến tạo Tự Viện để họ có chỗ an trụ, suy cử người trụ trì để thống lãnh họ.  Nhưng cái tôn của Tự Viện không phải là vì trụ trì, không phải là vì người học đạo, càng không phải vì cơm áo, vật dụng, thuốc thang đầy đủ,… mà chính là vì làm hưng thạnh cái đạo của Phật Tổ.  Bởi thế, người khéo trụ trì trước hết phải tôn sùng đạo đức, gìn giữ ngôn hạnh.  Người khéo học đạo tất nhiên phải biết giữ nhân nghĩa, tuân lễ pháp vậy.

 67. Việc đúng lý, hợp với đạo đức thì dẫu có hao phí lớn lao để làm theo cũng chẳng tổn hại gì. Nếu là sự việc trái đạo đức thì dầu là chỗ dùng sức rất nhỏ để trừ bỏ đi thì việc càng phải nên làm (7/14/2017)

  Nếu tự mình không phải là bậc thánh nhân xuất thế, nương vào sức từ bi hạnh nguyện mà thị hiện ở thế gian, thì cái tâm danh lợi và dục vọng tựa hồ như không thể gột bỏ được.  Chỉ có thánh nhân biết con người chẳng thể trừ khử được cái danh lợi dục vọng, nên trước hết lấy phần đạo đức để uốn nắn cái tâm đó cho mình, vậy sau mới lấy nhân, nghĩa, lễ, trí tín mà giáo hóa để ngăn ngừa, rèn luyện theo ngày qua tháng lại, khiến cho cái tâm lợi dục đó không thắng được đạo đức vậy.

   

 68. Người học đạo nếu chỉ học phần ngọn, hấp thụ phần ngoài da, rút cuộc không thể cứu minh được chỗ cao xa diệu mầu. Muốn nghiên cứu đại đạo cần phải cùng tận chỗ cao sâu, lấy đó chiếu sáng chỗ u huyền vi diệu thì ứng biến không cùng. (6/28/2017)

  Học đạo tới chỗ ngộ là khó, đã ngộ rồi mà giữ được lại là khó, đã giữ được mà thực hành theo cũng lại là khó.  Nay đương lúc thực hành đạo thì cái khó lại hơn cả khi ngộ đạo và giữ đạo.  Vì lẽ ngộ đạo và giữ đạo thì chỉ tinh tiến và kiên trì, gắng gỏi ở chỗ hết sức mình mà thôi.  Còn việc hành đạo thì tất phải bình đẳng ở nơi tâm, thề chết quên mình để đem lợi ích cho người làm nhiệm vụ. Nếu tâm chẳng bình đẳng, lời thề không vững chắc thì tổn và ích bị đảo ngược, liền sa ngã vào con đường làm thầy việc thế tục, đó là điều nên sợ hãi.

   

 69. Người tham thiền cần phải có tri thức cao xa, chí khí vượt bực, lời nói và việc làm phải giữ lòng tin với người, chớ có theo thế lợi mà cẩu thả làm càn. (6/21/2017)

  Tu tập thiền cần có tư chất đặc biệt, khi nói năng lúc lặng thinh đều phải giữ cho được trung dung chừng độ, dù chỉ nói những câu chuyện tầm thường cũng cần có lý do xác đáng. Được như thế thì tự nhiên chẳng bị người trên kẻ dưới dò xét đánh giá, chẳng bị thời gian hay địa điểm mà phân làm cao thấp vậy.

 70. Điểm chính của người học đạo là ở chỗ trị tâm. Nếu học cho nhiều mà tâm chẳng sửa trị, thì dẫu có học nhiều bao nhiêu cũng chẳng có ích gì. (6/14/2017)

  Vì vậy dù có học hết được tất cả, nhưng đó chỉ là sự việc bỏ gốc theo ngọn, đem cái hèn mọn mà dùng vào chỗ quí trọng, chỉ sợ nó càng làm thêm ngăn ngại, đánh mất đi đạo nghiệp mà thôi. Hơn nữa, lại còn có rất nhiều các môn học khác của hàng trăm nhà khác nhau, nhiều như núi cao, rộng như biển sâu. Vậy nên phải chấm dứt mọi duyên, chuyên tu tập thiền quán để cầu diệu ngộ. Một khi thể ngộ được rồi mà muốn xem lại các môn học ấy, thì dễ dàng cũng như người chỉ việc đẩy chốt cửa mà vào, chẳng gặp khó khăn chi vậy.

 71. Ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, cho nên phải biết sinh tử là việc lớn. Người tu đạo phải luôn cân nhắc cảnh giới cái tâm mình ngay trong những lúc bình thường. (6/10/2017)

  Gắp lửa để vào đống củi khô mà ngủ ở trên đó, khi lửa chưa cháy tới, dĩ nhiên là yên ổn chưa có việc gì. Đó là dụ cái cơ nguy trong lúc an, cái lý sanh tử sáng tỏ như ban ngày, chẳng sót đường tơ kẽ tóc. Ôi! Con người ở lúc bình thường ít ai biết lấy việc họa hoạn của sinh tử làm lo lắng. Đến khi sự việc bất trắc xảy ra rồi mới vội đưa tay ra cứu lấy, rốt cuộc chẳng hay cứu được vậy.

 72. Cái gọi là bậc đạo đức thì phải nên đừng ham thích bất cứ một vật gì. Nếu một khi đã ham thích một vật gì thì bị giặc ngoại vật đó nó làm trở ngại. (6/5/2017)

  Ham thị dục thì tâm tham ái sinh. Ham lợi dưỡng thì niệm bôn ba cạnh tranh dấy khởi. Ham thuận theo thì kẻ tiểu nhân a dua tụ họp. Ham thắng thua thì núi nhân ngã đắp cao. Ham vơ vét của dân thì lời than oán dấy động. Tóm lại mà xét cho cùng đều không ngoài một cái tâm. Tâm chẳng sanh thì muôn pháp tự dứt. Chỗ sở đắc thường ngày không nên để vượt quá những điều răn dạy này.

 73. Thay đổi nếp cũ, biến đổi đạo thường, chính là mối đại họa của người đời nay. Vì vậy, mỗi khi hành động cất nhắc một việc gì, đều nên khảo xét những hành động của người xưa. (5/28/2017)

  Sư ông chùa Bạch Vân thường nói: “Sự việc mà chẳng khảo xét theo qui củ của tiền nhân thì bảo đó là chẳng đúng phép.  Ta chỉ vì ghi chép được nhiều lời nói và việc làm của cổ nhân mà đạt thành chí khí.  Nhưng ta không phải là đặc biệt hiếu cổ, mà chỉ vì người đời nay chẳng đủ làm mô phạm và pháp qui để ta bắt chước”.

 74. Tài trí, trung tín, tiết nghĩa. (5/25/2017)

  Người học đạo, nếu là người vừa có tài trí, lại trung tín, tiết nghĩa thì đó là hạng thượng phẩm. Còn nếu là người tài năng tuy không giỏi, nhưng lại biết cẩn trọng và có độ lượng thì đó là hạng bậc trung. Còn những người tâm không chánh trực, chỉ biết xem xét nghe ngóng dư luận nơi thiên hạ, tùy theo thời thế mà thay đổi thì đó quả thật là kẻ tiểu nhân. Nếu dùng hạng người này mà đem đặt ở địa vị cao, tất nhiên họ sẽ làm bại hoại chốn tùng lâm, làm nhơ nhuốc chốn thiền môn vậy.

 75. Bổn phận của người học đạo là phải tiến mà không lùi trước khó khăn, nhưng cũng không nên mong việc chóng thành (5/23/2017)

  Lời nói của thánh hiền thì hàm súc hòa hoãn mà lý sáng tỏ, thung dung nhàn nhã mà sự rõ ràng. Chỗ dùng việc không mong chóng thànhvà cấp tiến, vì sẽ dễ gặp nhiều trở ngại mà có phương hại. Tuy không mong công việc quyết tiến mà hứa hẹn ở ý chí bền lâu, hứa hẹn ở công việc nhất định sẽ được thành tựu. Ứng dụng điều đó mới thấy được đạo lý của thánh hiền, cho nên người học đạo có thể giữ gìn điều đó suốt cả muôn đời mà không lầm lỗi.

 76. Là người học đạo cần có tâm khoan hậu trung tín, nghiêm túc mà từ ái, lòng độ lượng sâu xa, học rộng nghe nhiều. Luôn luôn giữ lễ cung kính trong lúc động cũng như lúc tĩnh. (5/18/2017)

  Nếu muốn dấn thân tới đại chúng cùng chung sinh hoạt và làm việc thì cần phải lấy trí tuệ làm chủ yếu. Muốn dứt bỏ vọng tình trước cần phải có sự giác ngộ. Một khi đã trái nghịch với tánh giác, tương hợp với trần cảnh thì chân tâm bị lu mờ. Nếu không phân biệt được đâu là kẻ trí người ngu thì công việc ắt phải rối loạn. Do đó phải luôn giữ tâm chánh niệm, giữ lễ cung kính trong lúc hành động cũng như lúc tĩnh lặng.

 77. Đại đạo bằng phẳng, vốn không phân biệt kẻ ngu người trí. Tuy nhiên, đâu có thể lấy trí ngu giai cấp mà hay bắt chước theo được, nếu không phải là bậc đại trượng phu thì đâu có thể dự vào đạo lớn đó được. (5/15/2017)

  Tiết kiệm và buông xuống mọi duyên là con đường tắt vào đạo. Phần nhiều thấy những người học đạo ngày nay, trong tâm thì hậm hực, ngoài miệng thì tấm tức, mà lại học đòi muốn nối gót người xưa. Nhưng xét tới chỗ tiết kiệm và buông xuống thì trong muôn phần không được một. Cũng giống như con cái nhà thế tục, không chịu đọc học mà lại muốn làm quan to chức lớn, dẫu là trẻ nít cũng biết đó là việc không thể được.

 78. Người học đạo lập thân cần phải chính đáng, tránh sao cho người ta đừng bàn trộm về các điều kỳ dị. Nếu một khi đã vướng vào vòng phị phi kỳ dị, thì trọn đời không thể lập thân được. (5/12/2017)

  Tính mệnh của người què thì nương vào gậy, mất gậy thì té ngã. Tính mệnh của kẻ qua đò thì nương vào thuyền, mất thuyền thì chìm đắm. Phàm là người học đạo, nếu tự mình không duy trì lấy đạo đức ở nội tâm, không nỗ lực tu học, mà lại nương cậy vào quyền thế ở bên ngoài, một khi cái thế đó bị mất đi, thì không làm sao có thể tránh khỏi cái họa nghiêng đổ.

 79. Tự mình không chân chính mà muốn người ta chân chính, đó là thất đức. Tự mình chẳng cung kính mà muốn được sự cung kính ở người, đó là thất lễ. (5/8/2017)

  Người cầu đại đạo, trước hết tự mình phải chánh tâm, nếu hơi vướng chút giận hờn thì tâm chẳng được chánh, hơi có chút lòng tham muốn thì tâm cũng chẳng được chánh. Nếu tự mình đã không phải là thánh hiền ứng thế, thì sao tránh khỏi được tâm không còn yêu ghét mừng giận. Do đó chỉ cần phòng hộ và ngăn chặn chúng trước khi phát khởi, không để cho làm hại đánh mất chánh tâm, thế là được vậy.

 80. Muốn sửa trị tâm thì phải quán sát đề phòng những ý niệm từ khi nó chưa phát sanh, tính tình của nó khi chưa bộc phát. Do đó khi dùng sức chỉ tốn rất ít, mà thu được công ích lại rất nhiều. Ngược lại, đợi khi sự việc bộc phát rồi thì rất khó vậy. (5/2/2017)

  Ôi ! giọt nước tuy nhỏ, chỉ một nắm đất có thể lấp ngay được, nhưng tới lúc thế nước đã mạnh thì nó làm trôi cả gỗ đá, san bằng cả gò núi. Ngọn lửa tuy nhỏ, chỉ một gáo nước có thể dập tắt, nhưng tới lúc thế lửa đã mạnh thì nó thiêu hủy cả thành ấp, đốt cháy cả núi rừng. Như vậy, nếu đem so sánh với nước ái dục, với lửa sân hận, đâu có khác chi vậy. Đợi tới lúc tình và tánh cùng nhau rối loạn, yêu và ghét cùng nhau công kích thì đối với mình tự hại cả cuộc đời, lại hại luôn cả đời người khác, quả thật là mối nguy ngập, không tài nào cứu vãn được nữa vậy.

 81. Hành xử hằng ngày phải học đòi theo bậc thượng lưu, chớ nông nổi bắt chước theo bọn hèn kém. (4/29/2017)

  Bình sinh ở trong chúng mà không bị chìm đắm trong đám hạ ngu, đều là những người xuất thân từ ở trong lời nói đó. Sống chung đụng giữa chốn đông người, kẻ hèn thì nhiều, mà người trí lại ít. Tập theo kẻ hèn thì dễ, còn thân cận với người trí thức thì khó. Nếu ở trong đó, quả thật tự mình luôn có chí gắng gỏi, khiến cho cái thói quen buông lung theo hèn kém kia phải tận diệt. Việc này cũng giống như một người mà đấu lại với ngàn người để trở thành người siêu việt. Nếu trọn đời có thể tuân theo lời nói đó thì không phụ chí làm người ở kiếp sống này vậy.

 82. Người lúc bình thường hay giữ lòng tĩnh giác chiếu soi vào nội tâm, thì tâm mới sáng suốt, việc làm tỏ rõ. Bằng không khi giao thiệp, hay gặp việc thì tâm dễ bị mê mờ khiến việc trở nên rối rắm. (4/26/2017)

  Làm việc gì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, phát ngôn cần phải suy nghĩ trước sau, cốt sao cho hợp với trung đạo chớ để cho nghiêng lệch. Nếu dùng việc mà hấp tấp vội vàng thì việc đó ít hay thành tựu, dù cố làm cho thành tựu đi nữa thì cũng chẳng được vẹn toàn. Tự thân phải kéo vun bồi phước đức, hay đem lòng khoan dung để tiếp người, việc làm luôn công chính, mong mỏi điều lợi ích cho người sau, như vậy đời sống mới mong được tốt đẹp.

 83. Thiện hữu đệ nhất thân, Niết-bàn đệ nhất lạc. (4/24/2017)

  Bồ tát có một pháp hay có thể dứt trừ tất cả khổ nạn trong các đường dữ. Thế nào là một pháp? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng; không để cho một mảy may bất thiện xen lẫn vào; tức là hay khiến cho các ác pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn; thường được gần gũi chư Phật, Bồ tát và các Thánh chúng.

 84. Nếu thấy việc khó của ngày hôm nay mà quay đầu bỏ đi chẳng đoái hoài đến, làm sao bi ết được cái khó ở ngày khác lại chẳng khó hơn của ngày hôm nay ư. (4/23/2017)

  Người muốn sửa trị đạo tràng mà chẳng lo việc được tình người, thì chốn đạo tràng đó không thể sửa trị được. Muốn được tình người mà chẳng lo việc tiếp dẫn kẻ dưới, thời tình người không thể thu được. Chuyên cần tiếp kẻ dưới mà chẳng biện biệt được người hiền kẻ bất tiếu, thời kẻ dưới không thể tiếp được. Lo việc biện biệt người hiền kẻ bất tiếu, nếu lại ghét kẻ hay nói lỗi, ưa kẻ thuận theo mình, thời không thể phân biệt được người hiền kẻ bất tiếu. Chỉ có kẻ sĩ, bậc hiền đạt thì chẳng ghét kẻ hay nói lỗi, chẳng ưa kẻ thường thuận tình, mà chỉ lấy cái đạo lý để noi theo, nên không những thu được tình người mà chốn đạo tràng cũng được sửa trị vậy.

 85. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đẳng với tất cả chúng sanh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc”. (4/20/2017)

  Cổ nhân cầu thầy chọn bạn, sớm tối không dám lười biếng trong việc học pháp và hành trì, đến những việc như thổi cơm nấu nước hầu trà, kể cả những việc lặt vặt cũng vẫn âm thầm chịu đựng, chưa từng tỏ vẻ e ngại vất vả. Những người thành đạt đều từng trải những công việc như thế. Duy có một điều, nếu tâm mình chỉ đăm đăm nghĩ đến việc lợi hại, so sánh việc hơn thua, thì vẫn như cũ mà rơi vào chỗ lỗi lầm, không thể phù hợp với lý đạo. Vì vậy, nếu thân đã không ngay thẳng trong sáng thì sao hay có thể học được đạo lớn!

 86. Thường khởi tâm thương yêu cứu vớt người đau kh ổ. Thường khởi hoan hỷ tâm ban rãi niềm an lạc. (4/17/2017)

  Đem tài vật bố thí khiến chúng sanh quý mến, đem pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Bố thí tiền của thì được kẻ ngu thương mến, bố thí pháp thì được người trí kính trọng. Bố thí tài vật để phá trừ cái nghèo cùng về tiền của, bố thí pháp để phá trừ cái nghèo cùng về công đức. Bố thí tài vật là cho cái vui ngay hiện tại; bố thí pháp là cho cái vui Niết-bàn về tương lai. Hai món thí nầy không ai là chẳng kính trọng. Cho nên, người có lòng từ bi hay thương tất cả chúng sanh, mà thương chúng sanh tức là thương chính mình vậy.

  Powered by Formsite Report abuse

 87. Học để tu tập, hỏi để biện biệt cho rõ ràng (4/15/2017)

  Cái học của thánh hiền, cố nhiên không phải một ngày mà đủ, học ngày không đủ thì tranh thủ học đêm.  Rồi chứa góp hàng tháng hàng năm tự nhiên sẽ được thành tựu. Thứ nữa, nếu chỉ biết học mà không thưa hỏi cho rõ ràng thì không do đâu mà phát minh được tâm địa.  Đời nay ít có những người học mà biết cách nêu ra câu hỏi với người để làm sáng tỏ tâm mình.  Như vậy không biết đem cái gì để giúp ích cho tâm địa, để chuyển hóa làm mới mỗi ngày vậy.

 88. Biết ơn và đền ơn, có đền ơn thì mới gọi là biết ơn được (4/13/2017)

  Đức Phật dạy: nếu có chúng sanh nào biết trả ơn, người ấy là người đáng kính.  Ơn nhỏ còn chẳng quên, huống chi là ơn lớn.  Kẻ ấy dầu cách ta trăm ngàn do tuần cũng như gần bên ta chẳng khác; Ta thường khen ngợi. Trái lại, nếu có chúng sanh nào chẳng biết trả ơn, ơn lớn còn chẳng nhớ huống là ơn nhỏ; người như vậy dầu có gần ta, ta cũng chẳng gần, dầu ở gần hai bên trái phải của ta đi nữa, người ấy vẫn như cách xa ta.

 89. Tâm nhân nghĩa đạo đức thánh phàm đều có đủ, chỉ khác nhau là có đạt được hay không mà thôi (4/12/2017)

  Đạo đức nhân nghĩa không phải chỉ dành riêng cho một ai, mà người nào cũng đều có phần. Nếu với người căn khí không thanh tịnh, chí khí lại hẹp kém, thực hành thì bất lực, lại bị danh văn lợi dưỡng nó lôi kéo, tự mình lại không tỉnh giác được.  Tất sẽ đánh mất đi phần nhân nghĩa đạo đức.  Còn ngược lại, học vấn đủ sâu rộng, trí tuệ được sáng tỏ, luôn giữ mình ở chỗ trung chính, không bị thanh sắc nó di chuyển, tức là người sống được với tâm nhân nghĩa đạo đức vậy.

 90. Sanh ra ta nhờ cha mẹ, thành tựu ta chính nhờ thầy bạn (4/11/2017)

  Người học đạo nên gần gũi bạn lành, phải nên tìm người đáng làm bậc thầy của mình, luôn mang lòng tôn kính.  Khi làm việc gì cũng nên lấy đó làm gương mà bắt chước. Hoặc giả, trí thức của họ với mình có khác biệt quá xa, thì mình cũng có thể từ trong đó tìm thấy cái hay của họ, bỏ qua những cái không đồng quan điểm với mình. Y theo đó mà làm bạn, để cảnh sách những chỗ mà mình chưa theo kịp, làm bạn như thế mới mong có ích.

 91. Khi tiếp người hay vật phải biết thích nghi chừng độ, ngay cả lúc vội vã cũng như khi thong thả, để khỏi mất đạo trung dung (4/10/2017)

  Dùng việc thà mất ở chỗ thong thả chớ nên để mất ở chỗ cấp bách. Thà mất ở chỗ sơ lược, chớ nên mất ở chỗ tỉ mỉ.  Chỗ cấp bách mà bị đánh mất thì cơ hội cũng mất nên chẳng thể cứu vãn được, chỗ tỉ mỉ mà không làm kỹ càng thì không dung thứ được.  Nên phải giữ nó ở phần trung đạo, dùng cách khoan thai chậm rãi để đối xử với mọi công việc.  Có như thế, ngõ hầu mới giữ được phép tắc khi “tới chúng làm việc”.

 92. Chẳng giữ gìn hạnh nhỏ, ắt sẽ lụy đến cái đức lớn (4/9/2017)

  Người muốn làm việc lớn thì phải lấy chỗ hiểu biết của mọi người để làm chỗ hiểu biết của mình.  Thường sợ chẳng suốt được tình của mỗi vật, chẳng hiểu được lý của mỗi việc.  Luôn luôn tìm hiểu ghi nhận những điều hay, hỏi xác đáng nghĩa lý ở những điều phải trái trong bất cứ việc lớn hay nhỏ.  Mầm mống của việc nhỏ là sự lớn mạnh của việc lớn về sau, điều thầm kín ẩn dấu là đầu mối cho sự hiển bày bộc phát.  Vì vậy, người hiền thì cẩn thận ngay từ lúc ban đầu, thánh nhân giữ gìn ở điều răn cấm.  Dòng nước tuy nhỏ, nhưng nếu không ngăn chặn thì sẽ biến ruộng dâu thành biển cả.  Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng nếu không dập tắt thì sẽ cháy lan cả núi rừng đồng ruộng.  Một khi nước chảy, lửa cháy đã thịnh, tai họa đã thành, thì dù có muốn cứu vãn cũng không sao kịp được.

 93. Con người không ai mà không lỗi, có lỗi mà biết hối cải, thì không có điều lành nào tốt hơn vậy (4/8/2017)

  Việc làm của con người có quá nhiều sự sai lầm.  Cho dù bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, đều khó có thể tránh miễn được.  Do đó từ xưa đến nay, các bậc cao đức đều công nhận rằng: nếu biết sửa đổi lỗi lầm là người hiền, chẳng lấy việc không lầm lỗi cho là người tốt.  Chỉ người có trí mới hay sửa lỗi đổi lại nết ngay.  Còn kẻ ngu thì phần nhiều lại trang sức để che đậy lầm lỗi.  Sửa lỗi đổi lại nết ngay thì đức đó ngày một mới, nên gọi là quân tử.  Trang sức che đậy chỗ sai lầm, thời ác đó ngày càng dầy, nên bảo đó là tiểu nhân.  Bởi thế, thấy việc nghĩa mà lại dời bỏ, đó là cái nạn thường tình, thấy điều thiện mà vui theo, là chỗ chuộng của người hiền đức.

 94. Kinh nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và tương lai quyết định thấy Phật” (4/8/2017)

  Quyết phải tin chắc lời của Tổ sư dạy: Tạp niệm lăng xăng làm sao hạ thủ công phu? Chỉ cần nắm chắc một câu Nam mô A Di Đà Phật, niệm tới niệm lui giống như cầm cây chổi sắt quét dọn, càng quét nó càng nhiều, càng nhiều lại càng quét, quét xuôi không được thì quét ngược, hốt nhiên quét tận thái hư không, muôn sai ngàn biệt một đường thấu suốt, liền thấy Tịnh-độ hiện tiền.

   

 95. Bạn phát họa lý tưởng, khởi xướng công việc, nhưng chính thời gian mới làm cho sự nghiệp thành tựu (4/6/2017)

  Sự việc có từ trong vi tế đi đến chỗ hiển bày rõ rệt, công lao có từ chỗ góp nhỏ mà trở thành vĩ đại, chưa từng thấy ai không học mà thành tài, không tu mà thành đạt.  Nếu hiểu được đạo lý này thì ai cũng có thể tìm được thầy, chọn được bạn, học được đạo, tu được đức, và cũng có thể thi thố được bất cứ việc gì trong thiên hạ. Do đó, tự mình phải là người khởi đầu cho mọi việc, có được cái dụng hằng ngày là căn cứ ở sức làm việc, không nên vì khó dễ mà thay đổi ý chí. Được như thế thì một ngày kia công danh sự nghiệp nhất định thành tựu.

 96. Lúc họa hoạn hay sanh được phước lành, Lúc hưởng phước có thể sanh ra họa hoạn. (4/5/2017)

  Trong hoạn nạn mà có thể sanh được phước lành là hiện tại tuy ngoại duyên gặp tai ách, nhưng trong lòng thì tha thiết mong cầu được bình yên, tâm ý luôn khắc sâu nơi lý đạo, làm gì cũng biết hay kính cẩn lo sợ, nhờ đó mà sanh khởi được phước lành. Lúc hưởng phước hay sanh ra họa hoạn là khi ngoại duyên sống được an lành, sung sướng nên trong lòng hay sanh ra phóng túng xa hoa, ham muốn vô lý, lười biếng viện cớ, rồi sanh tâm dối khinh lừa gạt, vì thế nên họa mới sanh.

   

   

 97. Biết người thật khó, thánh nhân còn lo, huống là người thường, nên không thể không suy xét cất nhắc cẩn trọng. (4/4/2017)

  Người học đạo khi động tĩnh phải luôn xem xét kỹ lưỡng, nói và làm không thể không tra cứu tinh tường. Người nói ít chưa ắt đã là kẻ ngu, kẻ lợi khẩu chưa hẳn là người trí. Người quê mùa chất phác chưa hẳn đã vô lý, kẻ vâng thuận chưa hẳn đã là trung thực. Nên người thiện tri thức chẳng dựa vào lời nói để hiểu biết hết tình người, chẳng lấy ý mình để tuyển chọn người học.  Nếu tiến thoái chỉ theo cái cảm tính yêu hay ghét, tụ hội phân rã bởi cái nhìn cùng hay khác; thì có khác gì bỏ dây mực mà cắt đường cong thẳng, bỏ cân lường mà so sánh nặng nhẹ. Dẫu lời nói có tinh vi, nhưng làm sao tránh khỏi nhầm lẫn vậy.

 98. Học đạo quý ở chỗ sửa trị tâm, chẳng phải chỉ lo chỉnh sửa làm đẹp hình tướng. (4/4/2017)

  Người chân thật học đạo thì chuyên sửa trị tâm làm gốc.  Khi ra làm đạo là vì muốn khôi phục hoằng dương cái đạo của Phật Tổ, tiếp dẫn kẻ hậu lai.  Còn hàng học giả thì chỉ thích trau chuốc phần hình tướng bên ngoài, buông lung chẳng sợ nhân quả. Chỉ biết chuyên chú vào lòng ham muốn riêng mình, không kiêng sợ điều gì, gây cái họa cho một đời, tạo cái ương cho muôn kiếp. Không biết được, sửa trị tâm và trau chuốc hình tướng kết quả cách nhau một trời một vực như vậy.

 99. Cái họa hoạn nó ẩn náu ở chỗ vi tế, và bộc phát ra từ chỗ bất cẩn của con người. (4/2/2017)

  Vẫn biết phước họa của kiếp người rất khó mà biện minh, nhưng xét kỹ lại nguyên nhân thì đâu không phải là do cái lỗi của bất cẩn, cẩu thả, chẳng chịu suy nghĩ cho chín chắn. Trong đời sống, việc gì chúng ta cũng thích làm theo ý mình, không chịu cân nhắc cẩn thận, dẫn đến việc bộc phát ra họa hoạn.  Cần phải lấy đó mà suy xét để thấy cái đáng sợ của việc bất cẩn, nên việc gì cũng phải cất nhắc cẩn thận.

   

 100. Khi được người khác kính trọng mà tự xét thấy đức hạnh của mình không đủ, phải biết đó là tội lỗi của mình. (4/1/2017)

  Bởi đó là biểu hiện của sự dối trá, hay đạo đức giả khiến người khác hiểu lầm mà sanh tâm kính trọng ta.  Bấy giờ ta nên xét lại hành vi đạo đức của mình, nếu thấy rõ rằng là mình chưa xứng đáng để đón nhận sự kính trọng đó thì phải sanh lòng hỗ thẹn. Đã không biết hỗ thẹn mà còn ra vẻ hãnh diện tự đắc khi được người khác tôn vinh, thì phải biết đó chính là tội lỗi của mình vậy.