Những Câu Nói Cho Một Ngày

 1. Người học đạo cần có đại lượng, cô đọng sâu xa, tiết nghĩa hơn người. Trong công việc lỡ có bị quở trách không thoả đáng đi nữa thì cũng chỉ cần vâng vâng dạ dạ, cung kính nghe lời dạy bảo, được như thế thì về sau mới tác thành đại khí. (3/21/2018)

  Người ra làm đạo thì cần phải để tâm, làm việc phải công chính. Không nên cho ở mình là phải, ở người là trái, thời sự yêu ghét dị đồng không để ở nơi tâm. Chỗ tiến của người xưa thì có đức có mệnh, nên đợi ba lần mời thỉnh mới tiếp nhận ra ứng phó, nhưng chỉ cần một lần cáo từ thì lui gót. Chỗ tiến của người thời nay, thì cậy vào thân thế và quyền lực. Người biết tiến thoái đúng lúc đúng thời mà không bỏ mất điều chính yếu, thì đó mới là người hiền đạt.

 2. Người học đạo phải nghĩ đến nghiệp báo, hoạn nạn, khổ đau, bệnh chết mà phải sớm lo tu tập để dự bị phòng ngừa. (3/16/2018)

  Người xưa luôn luôn nghĩ tới cái đại hoạn của sanh tử, nên sớm hết lòng tu tập, lấy sự thành tựu đạo nghiệp để hoá giải, nên sự nghiệp mới lớn lao, tiếng thơm mới xa rộng. Còn người đời nay lại bảo: cầu đạo là việc viễn vông không thiết đáng, cầu tiền tài danh lợi mới là thực tế. Do đó họ thi nhau tập tánh đua đòi, mưu tính cạnh tranh. Chỉ cầu mong những việc có lợi trước mắt, hoài bão tính kế toàn chuyện nhỏ nhen. Nên đến cả việc trù liệu kế hoạch cho một năm cũng chẳng chịu làm, huống nữa là lo đến việc lớn sanh tử. Vì thế người học đạo ngày càng quê hèn, chốn Tùng Lâm ngày càng hoang phế, phép tắc ngày càng sơ sài. Ta phải lấy đó làm gương soi chung vậy.

 3. Người học đạo giữ được ý chí thuần nhất trong việc tu tập của mình thì không quản ngại chi sự khen chê huỷ báng. (3/9/2018)

  Con người có lúc bị hủy nhục, nên phải thuận theo chịu đựng, há lại nông nổi nghe lời người ta nói, vội trình bày bừa bãi chỗ thấy biết hạn hẹp của mình. Đại khái, kẻ phỉnh nịnh có nhiều loại, gian dối có nhiều cách. Kẻ mang tâm dối trá bất bình thì thích buông thả tâm tư. Kẻ tạo mối nghi ngờ ghen ghét thì hay bỏ hẳn công luận. Nhưng khi ta đã biết chỗ dùng việc của ta là hoàn toàn phải. Sự huỷ báng lẽ nhiên là tự ở kẻ khác, thì ít lâu sau việc tự nó sẽ rõ ràng, không cần phải biện bạch, và cũng bất tất đòi hỏi lẽ phải ở ta mà bới móc đụng chạm đến người khác. Được như thế mới là người học đạo chân chánh.

 4. Người tu hành chân chính phải tập thích ứng với hoàn cảnh thuận nghịch để làm phương tiện khéo léo cho sự giáo hóa. (3/3/2018)

  Gần đây, người tu hành hay bị đắm vào hai thứ duyên, nên phần nhiều kiến thức trí tuệ chẳng minh, bị hai thứ gió nó lôi cuốn làm mất pháp thể. Một là ứng với nghịch duyên, đụng chạm nhiều với gió suy, thì tinh thần sa sút. Hai là ứng với thuận duyên, đụng chạm nhiều với gió lợi, thì sanh tâm cống cao. Một khi đã bị hai thứ gió này nó làm lay động thì sự yêu ghét giao nhau ở tâm, sự mừng giận hiện trên nét mặt, nên đến nổi pháp môn bị chuốc nhục, kẻ hiền đạt bị hiềm chê. Duy bậc trí giả mới hay chuyển nó làm cái phương tiện nhiếp hóa, để dạy cái đẹp cái tốt cho kẻ hậu lai.

 5. Nếu có phần ruộng tốt, lo gì thành quả muộn, chỉ sợ thiếu tài năng mà thôi! (2/27/2018)

  Nhà Nho thì tôn về sĩ hạnh, hàng Tăng thì bàn về đức nghiệp. Nếu đăng toà thuyết pháp, thay Phật tuyên giáo hoá, thì cơ biện tự tại. Còn như gọi là bậc thiện tri thức thì không phải kẻ hèn ngu hay có thể hiểu tới được. An trú tu hành mà chân không bước ra khỏi cổng, ăn mặc thô sơ, đời sống giản dị, không màng chi đến thanh danh lợi dưỡng. Người biết yêu chuộng cái tiết tháo đó thì sẽ được kính trọng như bậc thầy.