THỜI KHÓA BA THÁNG AN CƯ

4:00 am                                  Thức Chúng

5:00 am – 6:00 am                 Tụng Kinh Lăng Nghiêm – Lạy Vạn Phật

7:00 am – 8:00 am                 Tảo Thực

10:00 am – 11:00 am            Trì Chú ĐạI Bi – Cúng Ngọ

11:00 am – 12:00 am            Ngọ Trai

2:00 pm – 3:00 pm                 Lạy Vạn Phật

4:00 pm – 5:00 pm                 Tụng Kinh A Di Đà – Thí Thực

5:00 pm – 6:00 pm                 Tiểu Thực

7:30 pm – 8:30 pm                 Tụng Kinh Pháp Hoa

8:30 pm – 9:30 pm                 Tọa Thiền

10:00 pm                                Chỉ Tịnh