Nhập Quán Pháp Lúc Sắp Ngủ

Nhập Quán Pháp Lúc Sắp Ngủ

Thiện Đạo Đại Sư

 

Người tu tịnh độ, phàm muốn nhập quán và lúc sắp đi ngủ, nên một lòng chắp tay, xoay mặt về hướng tây, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc quỳ, niệm 10 tiếng A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát, niệm xong phát nguyện rằng:

“Đệ tử … hiện là sanh tử phàm phu, tội chướng sâu nặng, luân hồi trong lục đạo, khổ không nói hết.  Nay gặp được thiện tri thức, được nghe danh hiệu của đức Phật A Di Đà, và bổn nguyện công đức, con xin nhất tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện xin đức Phật từ bi chẳng bỏ, thương xót nhiếp thọ con.  Đệ tử … chẳng biết thân Phật tướng tốt quang minh, nguyện đức Phật thị hiện cho con được thấy, cùng thấy đức Quan Âm, Thế Chí, và chúng Bồ-tát ở trong thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng, khiến con mỗi mỗi đều được thấy rõ ràng”.

Phát nguyện xong, chánh niệm nhập quán, hoặc sắp ngủ thì chánh niệm mà ngủ, chẳng được nói tạp, chẳng được suy nghĩ lung tung.  Hoặc chính lúc đang phát nguyện được thấy, hoặc trong lúc ngủ mơ được thấy, nhưng phải kiên trì chuyên chí mà làm thì tất được như sở nguyện.

 

Xét thấy: Liên Trì đại sư bảo rằng: Thiện Đạo đại sư được người xưa xưng là hóa thân của đức Phật A Di Đà, nay đối với nguyện văn này, người tu tịnh độ càng phải nên tin sâu nguyện chắc, hãy thận trọng chớ vì tạm thời không linh nghiệm mà bỏ phế giãi đãi, cần yếu là ở nơi hành trì dài lâu, thì nguyện sanh về tịnh độ kia sẽ không luống công vô ích. Thường phát nguyện này sau mỗi thời khóa sớm tối, hoặc lúc sắp đi ngủ đều nên hành trì.