Quy Chế Mười Hai Thời Niệm Phật

Trích Lục: Quy Chế Mười Hai Thời Niệm Phật

Hám Sơn Đại Sư

 

Khi kiến lập hội niệm Phật, phải biết tùy theo mỗi người có mỗi sở nguyện rộng hẹp chẳng đồng, nếu có sức lớn thì lập ra nhiều Phật đường, còn khả năng ít thì chỉ lập một Phật đường mà thôi, người tham gia cũng lại như vậy.  Số người không luận nhiều ít, phải chia đều thành 6 ban, ngày đêm chia ban làm 2 thời, chiếu theo thời gian nhang tàn mà luân lưu thay đổi ban để biết thời gian khi ra vào lễ niệm.  Số còn lại đều ngồi tĩnh lặng lắng nghe và niệm thầm theo.  Như vậy nghĩa là số ngồi tĩnh lặng thời nhiều mà số chuyển động thời ít, chẳng để quá nhiều làm cho rối loạn, nhưng vẫn giữ tiếng niệm Phật liên tục không gián đoạn, tức khiến vọng tưởng chẳng sanh.  Như nương theo hơi thở ra vào, chẳng để hôn trầm, chẳng cho tán loạn, động tĩnh nhất như, ta người không hai, thức ngủ hằng thường như thế, đây chính là đệ nhất như ý diệu hành vậy.  Ăn uống cũng nên như pháp mà điều phối, hành sự trong ngoài nhất như, nhân ngã đều quên, thị phi dứt bặt thì đạo tràng được yên lặng tịch tĩnh, được như vậy thì thật không còn gì tuyệt diệu hơn nữa.

 

Xét thấy:

      Đây là diệu pháp tinh tấn đệ nhất có thể làm cho ngày đêm tiếng niệm Phật không gián đoạn, nếu số người không đủ để phân làm 6 ban, hoặc ở nhà chỉ có một người tinh tấn, thì ngày đêm có thể chia ra làm 2 thời niệm Phật lễ bái, thời gian còn lại có thể để băng đĩa niệm Phật, hoặc đeo máy niệm Phật tùy thân, lắng nghe tiếng máy niệm Phật rồi niệm thầm theo, so với ở trong pháp hội niệm Phật lại được càng thêm tĩnh lặng.