Nghi Thức Trợ Niệm Lúc Lâm Chung

An trí tượng Phật tiếp dẫn mặt hướng về đông, toàn chúng phân ban ngồi hai bên án Phật, người đại diện trong gia tộc hành lễ niệm hương lễ bái, người được trợ niệm mặt hướng về tây, ngồi nằm không bắt buộc, chắp tay nhiếp tâm lắng nghe và niệm theo, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được.

1.-  Phần trước tiên là tụng niệm theo nghi thức chung

Chiếu theo Nghi Thức Công Khóa Sáng Tối ở trong các chương 3 và chương 4 ở trước mà phân làm hai loại tụng niệm.

 

2.- Phần kế tiếp là phân ban trợ niệm

Ban đầu khởi niệm từ bài kệ tán Phật, về sau lúc đổi ban thì chỉ tiếp tục niệm một câu A Di Đà Phật.

 

3.-  Cuối cùng chấm dứt thời trợ niệm

Tức là người được trợ niệm sau khi hoàn toàn xả hết hơi ấm, toàn thể đồng niệm Phật xong, chuyển niệm danh hiệu Bồ tát Quán Âm, Thế Chí và Liên trì hải hội chúng bồ tát cùng bài dứt kệ hồi hướng.  Lại niệm thêm kệ:

Trợ niệm công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật-sát

Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật

Nhất thiết Bồ-tát Ma-ha-tát

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật

 

Xét:

Ấn Quang đại sư rằng:  “Đây là nghi thức khi người được trợ niệm chưa đến lúc lâm chung, tức bắt đầu từ bài kệ tán Phật, kế tiếp mới niệm Phật hiệu”.  Do vì người được trợ niệm có công phu niệm Phật sâu cạn bất đồng, đều khó dự biết trước giờ chết.  Nếu người bệnh nặng thời gian lâu, thỉnh người đến trợ niệm tất khó trì được lâu.  Nếu phải đợi đến lúc lâm chung mới thỉnh trợ niệm lại sợ vì trì hoãn, mà lỡ mất thời cơ.  Nếu phòng ốc nhỏ hay ở bệnh viện đều không tiện cho việc trợ niệm, hoặc ở vùng nông thôn người niệm Phật ít, thân thuộc gia quyến đến trợ niệm hoặc quá ít hoặc chẳng có ai, nhân duyên trợ niệm thật khó có được gặp gỡ.  Như dùng băng đĩa phát âm niệm Phật, hoặc máy ghi âm đeo bên mình để trợ niệm càng tiện lợi, có thể liên tục mở cả ngày đêm, chẳng lo bị gián đoạn, hành trì được lâu tất có được tỉnh lực.  Khi không có đạo hữu trợ niệm thì dùng máy đĩa trợ niệm làm lương hữu, cùng với Phật môn đồng tu đến trợ niệm không hai không khác.  Như gặp bệnh nặng, trước khi ngã bệnh nằm luôn trên giường thì thường nên tập luyện pháp trợ niệm vãng sanh, để tránh đến lúc lâm chung tay chân rối loạn vậy.  Nguyện khắp nơi đều đề xướng, phổ biến tiến hành, thật vì bảo hộ thành tựu cho người được trợ niệm vãng sanh bằng phương tiện tối thắng ở trong phương tiện !  Như triển chuyển đề xướng hướng dẫn rộng khắp thiên hạ đều biết việc lợi ích.  Các nơi đều y theo đó mà hành trì, tất chỗ có vong nhân đều có thể thần siêu tịnh cảnh, vĩnh ly khổ hải, công đức đó duy Phật mới hay biết được.