*

Câu Nói cho Một Ngày

Dùng hận thù không thể xoá bỏ được hận thù. Chỉ có lòng từ bi mới hoá giải được hận thù.

Chấp chặt sự giận dữ trong lòng thì cũng giống như đang nắm giữ trong tay những hòn than đang cháy đỏ, dự tính sẽ ném chúng vào người khác. Kết quả là chính tay ta sẽ bị cháy bỏng nặng chứ không phải là ai khác.

bài đã đăng…


Lịch Sinh Hoạt


Chùa Quan Âm Orange County Trực Tuyến

KINH


BÀI HỌC CHO MỖI TUẦN

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, năm 2020 – ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI TA ?!

Người 70 tuổi nhìn người 60 tuổi, trong lòng ngưỡng mộ:

 • “Giá như mình có được sức khỏe như người này thì tốt” .
  Như thế độ tuổi nầy cho rằng Sức khỏe là quan trọng nhất.
  Người 60 tuổi lại nhìn người 50 tuổi ngưỡng mộ:
 • “Trên thì có cha mẹ phụng dưỡng, dưới thì có con cái chăm sóc,
  cuộc sống thật hạnh phúc”.
  Như thế độ tuổi nầy cho rằng Gia đình là quan trọng nhất.
  Người 50 tuổi nhìn người 40 tuổi ngưỡng mộ:
  “Năm tháng đúng thời hưng thịnh, sự nghiệp thành tựu, tiền đồ vô
  hạn”.
  Như thế độ tuổi nầy cho rằng Sự nghiệp là quan trọng nhất.
  Người 40 tuổi lại nhìn người 30 tuổi ngưỡng mộ:
  “Tuổi xuân chớp mắt đã qua đi, tuy bây giờ họ chưa có gì nhưng chỉ
  cần phấn đấu tất sẽ thành công, muốn gì có đó.”
  Như thế độ tuổi nầy cho rằng Hoài bão là quan trọng nhất.
  Người 30 tuổi lại nhìn người 20 tuổi ngưỡng mộ:
  “Tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn đầy, muốn yêu thì yêu, muốn
  nhớ thì nhớ”.
  Như thế độ tuổi nầy cho rằng Tình yêu là quan trọng nhất.
  Vậy thực sự điều gì là quan trọng_

Đọc trọn bài, bấm đây…


Bài Học Mỗi Sám Hối

Thứ Tư, ngày 25-12-2019: BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

Trước khi muốn chỉ chơn-tâm, Phật gạn hỏi cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi, thì về sau Phật chỉ cái chơn-tâm mới khỏi lầm. Cũng như người, trước phân biệt được thau, đồng và vàng giả rồi, thì về sau chỉ đến vàng thiệt, họ mới nhận được chắc chắn, nên trước hỏi về cái tâm.

Phật kêu Anan hỏi rằng: Trong giáo pháp Ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia?

Anan thưa: Vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh lòng hâm mộ nên phát tâm xuất gia.

Phật hỏi: Ông nói vì thấy 32 tướng tốt của Phật, sanh lòng hâm mộ; vậy ông lấy cái gì để thấy, và lấy cái gì để hâm mộ?

Anan thưa: Con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ.

Phật hỏi: Ông nói lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ, vậy ông có biết cái tâm và con mắt ở chỗ nào không?

Ông từ hồi nào đến giờ, nhiều kiếp sanh tử luân hồi, cũng vì tâm và mắt! Nếu ông không biết nó ở chỗ nào, thì không bao giờ hàng phục được phiền-não và trần lao.

Cũng như vị quốc vương, bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dẹp trừ, nếu không biết giặc trú ngụ ở chỗ nào thì không bao giờ dẹp được giặc.

 1. ANAN CHẤP TÂM TRONG THÂN

Anan thưa: Bạch Thế Tôn, không những một mình con hiểu, mà tất cả chúng sanh cũng đều cho “con mắt ở trên mặt, còn tâm ở trong thân”.

Đọc trọn bài, bấm đây…

 


Chủ Đề Thiền Tập Cuối Tuần

CHỈ THẲNG PHÁP NÀY

Người tham thiền là người có nhân cách thanh cao tối ưu thắng không thể lấy gì so sánh được. Sao vậy ? Vì cả thế gian loài người cùng loài chẳng phải người (phi nhân), cỏ cây, rừng rậm, gạch ngói sỏi đá đều có đủ Phật tâm. Người có khả năng nói chuyện, súc sanh có thể động đậy, cỏ cây hay sanh trưởng, gạch đá hay bất động đều là Phật tâm. Nó bao quát tất cả hữu tình, vô tình, tất cả các tâm từ lâu đã ở trong Như Lai Tạng. Cho nên người xưa nói : “Hư không có tận, nguyện của tôi vô cùng, tình cùng vô tình đồng viên chủng trí”.

Người đời bất cứ cái gì cũng tin được, chỉ riêng không tin tự tâm, bất cứ cái gì cũng hiểu biết được, chỉ riêng không biết tham thiền. Thế nên biết, tâm của mỗi người là cái bệnh lớn bậc nhất thế gian. Bất cứ phương pháp nào cũng không thể trị, bất cứ thuốc men nào cũng không thể chữa lành. Duy có một pháp tham thiền của Thiền Tông đặc biệt chữa tâm bệnh của con người.

Thiền Tông truyền ngoài giáo điều này đứng lên trên tám vạn bốn ngàn pháp môn. Như thế gian đen tối, dẫu cho người có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng thể làm hết tối. Dẫu cho có mười tám thần thông biến hóa cũng chẳng thể làm cho hết tối. Dẫu cho ông có đốt đèn chiếu soi, thì chỉ có thể chiếu soi người khác, chứ không thể chiếu soi tự kỷ được. Dù cho ông thỉnh người niệm Phật tụng kinh đến vạn kiếp cũng không thể cầu cho nó sáng được. Chỉ có một vầng mặt trời tròn sáng hiển lộ ra thì chẳng cần cầu ở người khác, chẳng cần đốt đèn, chẳng dụng thần thông, mà ngay đó liền sáng.

Lại không dùng ánh sáng này, muốn cầu cho tối thì biện pháp cũng giống như trên, trọn chẳng thể khử bỏ ánh sáng, chỉ cần một phiến đen tối là có thể phá được ánh sáng. Phải biết, bệnh tối dùng thuốc sáng để trị, bệnh sáng dùng thuốc tối để trị, bệnh hỏa dùng thuốc thủy để trị, bệnh đói dùng thuốc cơm để trị, bệnh lạnh dùng thuốc quần áo để trị, bệnh nghèo dùng thuốc giàu để trị, bệnh khổ dùng thuốc vui để trị, bệnh thân dùng thuốc thế gian để trị, bệnh tâm dùng thuốc Thiền để trị. Điều quan trọng nhất là xem bệnh phát thuốc mới có thể dùng thuốc, bệnh được lành. Đọc trọn bài, bấm đây…


Bài Học Cho Một Tuần

“BÀ CHỦ BẾP CHÙA”

Chưa bao giờ mà quyền lực mềm mang tên nhà bếp tại đa số các chùa lại lên ngôi đến vậy.

Nó dần trở thành điểm đen nhạy cảm nhất tại các chùa khi Phật tử luôn được cảnh báo trước về những bất cập cho những ai đang có ý định phát tâm ở lại công phu, công quả lâu dài.

“Nhất bái trụ trì, nhị bái Thích ca, thứ ba nhà bếp”, nó như luật bất thành văn, vì không biết mà lỡ đụng vào cái gì, tìm cái mô, tô hay chén cũng dễ dàng bị sửa lưng, nhắc nhở như kiểu: “Muốn cái gì thì nói – Đói thì cũng từ từ – Cái chùa này có ngừ (người) – Chứ không phải vô chủ”.

Vì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía sau,  Đọc trọn bài, bấm đây…


Google Map