Pháp Kết Kỳ Trì Danh

Trích Lục: Pháp Kết Kỳ Trì Danh

Diệu Không Đại Sư

 

Kết kỳ Phật Thất nghĩa là lấy luôn bảy ngày làm một kỳ vậy.  Nếu chỉ riêng có một người kết kỳ nhập thất mà không có người hộ thất, thì trước tiên cần phải chuẩn bị thức ăn đầy đủ trong bảy ngày.  Lo đầy đủ phẩm vật cúng Phật như nhang đèn, v.v… thêm vào những vật dụng sinh hoạt cá nhân đủ dùng trong suốt kỳ Phật thất, ngoài những thứ này ra, chẳng nên giữ lại vật gì khác.  Lại ở trong 7 ngày này chẳng nên cùng người khác qua lại, xuyên suốt một lòng niệm Phật.  Phải biết hoàn cảnh niệm Phật cần sự cô tịch là tốt nhất, niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng thì tùy nghi, mau chậm tùy người, công phu niệm Phật có thể niệm được thành phiến chính là ở ngay lúc này.

Nếu có được 4-5 người đồng lòng tụ lại kết hội niệm Phật, thì điều trước tiên cần phải giao ước là chẳng một ai trong thời kỳ kiết thất được mở miệng nói chuyện, khi mở miệng thì chỉ có niệm bốn chữ A Di Đà Phật mà thôi.  Lúc niệm thì mỗi một chữ gõ một tiếng mõ, dùng cái khánh nhỏ để đánh kèm theo, chỉ chuyên đánh vào mỗi chữ “Đà” mà thôi, chẳng được đánh loạn và đánh lỗi nhịp, nếu đánh không đúng nhịp, ngược lại sẽ bị phân tâm.

 

Xét thấy:

      Lập cho được một Phật thất chân chánh, thì nhân duyên này rất khó có được.  Nếu chỉ riêng mình kết kỳ làm hạn, hoặc thỉnh mời thêm 5-3 vị tịnh hữu nữa đến cùng kết kỳ tinh tấn tu tập, thì có thể tùy nơi tùy lúc mà tự do phát tâm. Cũng có thể vận động những công nhân viên bận rộn niệm Phật, hoặc nhân những lúc đi từ thiện ủy lạo, có thể lợi dụng những lúc rảnh rỗi mà khuyên nhắc tu tập.