THỜI KHÓA SINH HOẠT HẰNG NGÀY

4:30 am                                  Thức Chúng

5:00 am – 6:00 am                 Tụng Kinh Lăng Nghiêm – Lạy Hồng Danh

7:00 am – 8:00 am                 Tảo Thực

8:00 am – 10:00 am               Làm Việc Chúng

10:00 am – 11:00 am            Tụng Kinh Phổ Môn – Cúng Ngọ

11:00 am – 12:00 am            Ngọ Trai

4:00 pm – 5:00 pm                 Tụng Kinh A Di Đà – Thí Thực

5:00 pm – 6:00 pm                 Tiểu Thực

7:30 pm – 8:30 pm                 Tụng Kinh Pháp Hoa

 

10:00 pm                                Chỉ Tịnh