Đại phàm cùng với các quan viên, hàng thức giả luận đạo, khi giao thiệp lúc thi thố, nên phải cắt bỏ chỗ hiểu biết rườm rà, lấy lý để thông suốt mọi chướng ngại. Chớ để họ đọc thấu suy nghĩ, thấy suốt tâm can của ta, mà chỉ nên đưa ra một vấn đề đơn thuần hướng thượng rõ ràng.

Vì vậy, khi cùng với kẻ đại trượng phu tương kiến, họ có hỏi gì thì nên đáp lại mạch lạc rõ ràng, chớ nên

Nếu người là người ở ngôi chủ Tùng Lâm, việc gì cũng chỉ thích làm theo ý riêng của mình, chuyên hành xử theo chỗ mừng giận yêu ghét của mình, rồi theo đó mà ngăn cản sự tiến thoái của người. Làm như vậy thì người hiền tự phải bịt miệng im lặng, kẻ tầm thường đua nhau dành chức, làm cho kỷ cương rối loạn, chốn Tùng Lâm tất hỏng vậy.

Ở chỗ chúng đông điều việc, trong đó tất có người hiền và kẻ tầm thường nối gót nhau. Bởi muốn cửa giáo hoá được

Người có đức khoan hậu lại biết thức ngộ tu hành, nhưng lại có cái tánh hay soi mói lỗi của người khác, thì phải cực lực trừ bỏ, nếu không tất sẽ bị cái hoạ dèm pha đối nghịch. Hạng người như vậy, tất phải có bậc thầy sáng mắt, lại có lòng bình đẳng, khéo lấy tình đạo nghĩa ngày thường trong chốn Tùng Lâm mà giáo hoá vậy.

Đức khoan hậu của con người do nơi bẩm tánh thiên sanh mà được. Nếu cưỡng lại thiên tánh mà đem khoan hậu làm cho

Cổ Đức nói: “Chỗ mọi người coi thường không lưu ý chính là chỗ bậc thánh nhân đặc biệt cẩn trọng”. Huống chi người làm chủ một Tùng Lâm thay Phật tuyên hóa, nếu chẳng phải là bậc hạnh giải tương ưng, thì đâu hay lại làm được như vậy ư! Điều cốt yếu là phải tự kiểm trách từng giờ từng phút, chớ để cho thanh danh lợi dưỡng nó manh động nơi tâm.

Đạo học và hạnh tu của bậc thầy thì cần phải thuần thành hậu đức, có phong độ của cổ nhân, trọng nơi yên tĩnh

Chí con người phải quy về một, phải giữ cho bền lâu chớ đổi dời, thì một ngày kia tất biết được chỗ quy thú của Diệu đạo. Hoặc giả kẻ đó tâm còn đắm vào tốt xấu, tình còn buông vào tà vạy, thì dẫu có chí khí như cổ nhân, ta sợ trọn đời cũng chẳng được thấy đạo.

Đời người như quán trọ, ở thời tùy duyên, đi thời mất vậy. Chỗ sở đắc của việc tu học chưa được là bao mà

1 2 3 23