00 Mục Lục

MỤC LỤC

Bài 1 – Tôn Kính Phật……………………………………. 5

Bài 2 – Kính Trọng Pháp………………………………. 16

Bài 3 – Cung Kính Tăng……………………………….. 23

Bài 4 – Trụ Am Thất ……………………………………. 30

Bài 5 – Hầu Thầy ………………………………………… 39

Bài 6 – Phụng Dưỡng Người Thân ……………….. 42

Bài 7 – Làm Bồ-tát Ở Nhà ……………………………. 47

Bài 8 – Tiếp Đãi Khách ………………………………… 58

Bài 9 – Đọc Kinh Sách …………………………………. 65

Bài 10 – Làm Quan Chức …………………………….. 69

Bài 11 – Làm Thương Mại ……………………………. 74

Bài 12 – Làm Nghề Nông …………………………….. 81

Bài 13 – Làm Công Cho Người …………………….. 88

Bài 14 – Làm Việc Chúng …………………………….. 92

Bài 15 – Lễ Bái Tụng Niệm ………………………… 101

Bài 16 – Ngồi Thiền …………………………………… 106

Bài 17 – Nghi Biểu Khi Ăn………………………….. 110

Bài 18 – Ngủ Nghỉ …………………………………….. 115

Bài 19 – Cùng Người Chung Ở …………………… 123

Bài 20 – Chăm Sóc Người Bệnh ………………….. 132

Bài 21 – Nhập Thất Tịnh Tu ……………………….. 137

Bài 22 – Duyên Sự Khi Ra Ngoài ………………… 142

Bài 23 – Tống Táng Hậu Sự ……………………….. 150

Bài 24 – Các Việc Trong Thiền Đường ………… 160

Phụ Lục

  • Lời di chúc & hộ niệm …………………….. 165
  • Những điều gia quyến cần biết ………… 168
  • Điều cần biết khi hộ niệm…………………. 171
  • Khai thị cho người lúc lâm chung……… 175
  • Quy tắc & ý nghĩa của sự hộ niệm…….. 178

 


LỜI TỰA

Xưa kia, ngài Liên Trì đại sư vào cuối đời tượng-pháp, thấy trong hàng thích-tử có nhiều chỗ chẳng như pháp nên ở trong Luật Tạng, hội tập rút ra các nghi quỹ thiết yếu, tạo thành 24 chương Oai Nghi. Vì để tiện cho người học ghi nhớ và dễ dàng hành trì, thực tập lâu dần thành tánh thì đối với giới luật sẽ tránh được nhiều lỗi lầm. (Ngày nay nhu yếu thúc liễm thân tâm của người tu để bảo trì phẩm chất đức hạnh tăng-già cũng rất cần, thế nhưng muốn đi vào chi tiết hành trì ắt phải) lập riêng một chương mới tường tận hết được.  Nhân gần đây, có một số cư sĩ tinh tấn tuy phát tâm dõng mãnh, nhưng đối với hành nghĩa thì phần nhiều lại không hợp pháp.  Có một phần cung kính tất được một phần đạo đức.  Nếu hành nghi chưa thẩm thấu thông suốt mà có thể tự tu tự đắc, thâm nhập Phật đạo thì thật chưa từng thấy vậy. 

Nay chẳng ngại cân nhắc đắn đo chỗ cạn hẹp của mình, lựa ra những chỗ thiết yếu từ trong Nhựt Dụng thuật lại thành 24 chương để tên là Học Phật Hành Nghi.  Phàm tỳ-kheo, sa-di, cư sĩ cùng ni chúng, v.v… đều có thể học tập và hành theo.  Trong văn đây có chỗ chung và riêng có thể học, vì sợ văn nhiều nên không tách ra và phân loại.  Tuy nhiên đầu câu của mỗi chương đều có chỉ rõ.  Hy vọng chư vị đồng học cùng chí hướng, mỗi người tự xét phân biệt để học tập và thực hành theo. 

Lạp cư chúng sanh

Thích Thiện Nhân biên thuật

LỜI THƯA

 Do vì có số Phật-tử yêu cầu chúng tôi nói một ít về những quy tắc lễ nghi trong chùa, nên chúng tôi đem cuốn Học Phật Hành Nghi này ra giới thiệu, tạm lược dịch để cùng nhau học tập.  Bởi thời gian eo hẹp nên không thể giải thích tường tận được, chỉ ghi lời phụ chú làm thêm rõ nghĩa mà thôi.  Thứ nữa, văn này chẳng thuộc về Giáo Môn, mà thuộc về Hành Môn, là giáo lý nặng phần thực hành nên không nặng về phần nghĩa lý.  Chỉ cần chúng ta đọc kỹ, suy gẫm và chiếu theo đây thực hành là đúng rồi.  Còn về lợi ích đạt được khi thực hành thì tùy theo căn cơ và sở hành của mỗi người.  Tuy nhiên, chúng tôi không dám kỳ vọng cao xa, chỉ muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình hầu tạo duyên lành cho người và đền ơn Tam-bảo.

Kinh Hoa Nghiêm nói: giữ gìn trọn đủ phép dạy oai nghi, hay khiến ngôi Tam-bảo chẳng đoạn, phải vậy.  Học văn này là để ước thúc tự thân, biết đường tiến thoái trong lúc tu tập, chẳng phải để dòm ngó lỗi người rồi sanh lòng hiềm chê, được như thế mới hợp với bổn nguyện lược dịch của chúng tôi vậy. 

Mong lắm thay!

 

                                           Tam-bảo đệ t

Thích Minh Thông kính đề