Diệu đạo vô thượng luôn sáng ngời nơi tâm, tỏ rõ trước mắt, vì thế không phải là điều khó thấy. Chỉ cần sự bền chắc nơi ý chí, tận lực chỗ thực hành, thì ngay trong lúc đi đứng hoặc ngồi nằm cũng hay tới được.

Ôi ! Trong khoảng trời đất có những vật sinh trưởng rất dễ dàng, nhưng nếu thời tiết cứ một ngày ấm mà mươi ngày lạnh, thì cũng không thể nào sinh trưởng được. Do đó việc tu hành cần phải gắng gỏi, hằng ngày cần có định khoá, không nên thay đổi theo tánh vui buồn. Tuy là người có tuổi nhưng chí đó càng phải bền chắc. Hoặc giả một ngày thì tin rồi 10 ngày lại ngờ vực, sớm thì siêng mà chiều lại chán nản. Như vậy đâu chỉ những việc ngay trước mắt khó thấy, mà sợ rằng suốt đời còn trái với Diệu đạo.