Chấp Nhận

Khi bạn không thể tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề, thì điều đó có thể không còn là vấn đề cần được giải quyết nữa, mà thay vào đó nó là một sự thật cần được chấp nhận.