Hằng ngày nên để tâm giúp đỡ người khác dù chỉ là những việc rất nhỏ. 

Chớ bao giờ nghĩ rằng: làm những việc nhỏ nhặt như vậy không lợi ích gì. 

Chớ bao giờ bỏ qua hay dừng lại những việc làm nhỏ nhỏ để giúp đỡ mọi người.

Đâu biết rằng: những việc nhỏ nhỏ đó, đôi lúc nó có thể lưu lại một ý nghĩa rất lớn trong trái tim của họ, thậm chí nó có thể làm thay đổi tư tưởng và cách sống của họ.