Người tu học chưa thấu suốt được đạo, chỉ khoe khoang chỗ thấy nghe nông cạn. Để tâm rong ruổi theo chỗ hiểu biết một cách máy móc, đem đầu lưỡi để biện luận hơn thua, cũng chẳng khác gì như nhà xí lại sơn vẽ màu đỏ, chỉ làm tăng thêm mùi xú uế mà thôi.

Tâm là chủ của một thân, làm gốc cho muôn hạnh. Tâm chẳng Diệu ngộ thời vọng tình tự sanh, vọng tình đã sanh thời thấy lý không tỏ rõ, thấy lý chẳng tỏ rõ tất bị lầm lẫn trong phải quấy. Do đó, muốn trị tâm cần phải mong cầu Diệu ngộ. Giác Ngộ thời thần thái từ hoà, thần khí tĩnh tại, dung mạo đáng kính, sắc diện trang nghiêm, mọi vọng tưởng tán loạn đều dung hợp làm chân tâm. Trị Tâm như thế thời Tâm tự linh diệu, sau đó mới đem ra chỉ đạo cho kẻ mê lầm, thời có ai lại chẳng theo chỗ giáo hoá vậy.