Kinh nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và tương lai quyết định thấy Phật”

Quyết phải tin chắc lời của Tổ sư dạy: Tạp niệm lăng xăng làm sao hạ thủ công phu? Chỉ cần nắm chắc một câu Nam mô A Di Đà Phật, niệm tới niệm lui giống như cầm cây chổi sắt quét dọn, càng quét nó càng nhiều, càng nhiều lại càng quét, quét xuôi không được thì quét ngược, hốt nhiên quét tận thái hư không, muôn sai ngàn biệt một đường thấu suốt, liền thấy Tịnh-độ hiện tiền.