Lúc họa hoạn hay sanh được phước lành, Lúc hưởng phước có thể sanh ra họa hoạn.

Trong hoạn nạn mà có thể sanh được phước lành là hiện tại tuy ngoại duyên gặp tai ách, nhưng trong lòng thì tha thiết mong cầu được bình yên, tâm ý luôn khắc sâu nơi lý đạo, làm gì cũng biết hay kính cẩn lo sợ, nhờ đó mà sanh khởi được phước lành. Lúc hưởng phước hay sanh ra họa hoạn là khi ngoại duyên sống được an lành, sung sướng nên trong lòng hay sanh ra phóng túng xa hoa, ham muốn vô lý, lười biếng viện cớ, rồi sanh tâm dối khinh lừa gạt, vì thế nên họa mới sanh.