Khi tiếp người hay vật phải biết thích nghi chừng độ, ngay cả lúc vội vã cũng như khi thong thả, để khỏi mất đạo trung dung

Dùng việc thà mất ở chỗ thong thả chớ nên để mất ở chỗ cấp bách. Thà mất ở chỗ sơ lược, chớ nên mất ở chỗ tỉ mỉ.  Chỗ cấp bách mà bị đánh mất thì cơ hội cũng mất nên chẳng thể cứu vãn được, chỗ tỉ mỉ mà không làm kỹ càng thì không dung thứ được.  Nên phải giữ nó ở phần trung đạo, dùng cách khoan thai chậm rãi để đối xử với mọi công việc.  Có như thế, ngõ hầu mới giữ được phép tắc khi “tới chúng làm việc”.